Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.37.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 1996 r.
w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 30 czerwca 1996 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737):
1) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku,
2) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.
§  2. Stawki celne zawieszone, wymienione w kolumnach UE, EFTA, Czechy i Słowacja, Węgry oraz Słowenia, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towaru zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi w wiążących Polskę umowach międzynarodowych dotyczących tworzenia stref wolnego handlu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ

Kod PCNWyszczególnienieZawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej (podstawowej), preferencyjnej DEV i preferencyjnej LDCZawieszenie obniżonych stawek celnych
UEEFTACzechy i Słowa-

cja

WęgrySłowenia
1001Pszenica i mie-

szanka żyta z

pszenicą:

1001 90- Pozostałe:
1001 90 10 0- - Orkisz do

siewu

000000
- - Pozostały

orkisz, psze-

nica zwykła i

mieszanka ży-

ta z pszeni-

cą:

1001 90 91- - - Ziarno

pszenicy

zwykłej i

mieszanki

żyta z

pszenicą:

1001 90 91 1- - - - Ziarno

pszenicy

zwykłej

000000
1001 90 91 9- - - - Mieszanki

żyta z

pszenicą

000000
1001 90 99 0- - - Pozostałe000000
1002 00 00 0Żyto000000
1003 00Jęczmień:
1003 00 90 0- Pozostały000000
1004 00 00 0Owies000000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ

Kod PCNWyszczególnienieZawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej (podstawowej), preferencyjnej DEV i preferencyjnej LDCZawieszenie obniżonych stawek celnych
UEEFTACzechy i Słowa-

cja

WęgrySłowenia
1005Kukurydza (ziarna):
1005 90 00 0- Pozostałe000000