Zawieszenie biegu przedawnienia i przedłużenie terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.3.7

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1945 r.

DEKRET
z dnia 14 stycznia 1945 r.
o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Zawiesza się bieg przedawnienia przewidzianego w art. 70 prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 282) i w art. 52 prawa czekowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 283), po dzień 30 czerwca 1945 r., o ile do dnia 25 sierpnia 1939 r. roszczenia te nie uległy przedawnieniu.

Terminy do przedsięwzięcia czynności, wymaganych według przepisów prawa wekslowego i czekowego dla zachowania prawa zwrotnego poszukiwania, przedłuża się do dnia 30 czerwca 1945 r. dla weksli i czeków, wystawionych przed dniem wejścia w życie dekretu niniejszego, o ile terminy te do dnia 25 sierpnia 1939 r. nie upłynęły.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.