Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.458

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 4 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali w gminie miasta Krasnegostawu.

Na zasadzie art. 11 p. 2 art. 12 i art. 18 ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. U. R. P. z 27/Xl 1919 r. № 92 poz. 498), zarządzam, co następuje:
Art.  1.

Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń, jakoteż odstępowanie praw najmu, nabytych w stosunku do mieszkań i pomieszczeń, znajdujących się na obszarze gminy m. Krasnegostawu może się odbywać jedynie za uprzednią zgodą gminy m. Krasnegostawu.

Art.  2.

O udzielaniu zgody w art. 1 określonej, rozstrzyga w imieniu gminy magistrat m. Krasnegostawu i udziela najmobiorcom na dowód udzielonej zgody pisemnych poświadczeń.

Art.  3.

Najmodawcy, względnie rządcy domów winni do zgłoszeń, przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców dołączać poświadczenia w art. 2 określone.

Art.  4.

Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im, o ile czyn karygodny nie podlega surowszemu wymiarowi kary w myśl ogólnych postanowień karnych, będą karane grzywnami do 5000 mk., lub aresztem do 3-ch miesięcy. Kara pieniężna z karą aresztu mogą być stosowane jednocześnie. Karze podlega także kto do tych przekroczeń nakłania lub przy ich popełnianiu współdziała.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy najmu pokoi w hotelach, gospodach prywatnych i t. p.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.