Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 9 lipca 1920 r.
w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali na obszarze gminy miasta Łomży.

Na zasadzie art. 11 ust. 2 i art. 18 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. U. R. P. № 92 z 1919 poz. 498), zarządzam co następuje:
Art.  1.

Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń, znajdujących się na obszarze gminy miasta Łomży, jako też odstępowanie nabytych praw do najmu podobnych mieszkań i pomieszczeń odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą gminy m. Łomży.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy najmu pokoi w hotelach, gospodach prywatnych i t. p. oraz przedłużania wygasających umów z dotychczasowymi faktycznymi lokatorami i sublokatorami pomieszczeń wskazanych w art. 1.

Art.  3.

O udzielaniu zgody wymaganej w myśl art. 1 rozstrzyga magistrat m. Łomży. Na dowód tej zgody wydaje najmobiorcom poświadczenia pisemne.

Art.  4.

Najmodawcy, względnie rządcy domów, mają obowiązek do zgłoszeń, przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączać poświadczenia wskazane w art. 3.

Art.  5.

Winni wykroczenia przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenia, przeciwdziałania im, nakłaniania do tych wykroczeń lub współdziałania z niemi, ulegają karom, przewidzianym w art. 12 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. (D. U. R. P. № 92 z 1919 r. poz. 498).

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.