Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.697

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 października 1921 r.
w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Rypina.

Na mocy art. 11 p. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. U. R. P. № 92, poz. 498) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w powołanej ustawie (Dz. U. R. P. № 60, poz. 371) zarządza się co następuje:
§  1. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych, pomieszczeń, jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu może się odbywać na obszarze gminy miasta Rypina jedynie za uprzednią zgodą gminy.
§  2. O udzielaniu zgody w § 1 określonej rozstrzyga w imieniu gminy komisja mieszkaniowa i na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.
§  3. Najmodawcy, wzglądnie rządcy domów winni do zgłoszeń (meldunków), przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączać poświadczenia w § 2 przewidziane.
§  4. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.
§  5. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałania im będzie karane w myśl art. 12 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin dostarczania pomieszczeń (Dz. U. R. P. № 92, poz. 498).
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.