Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.547

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Nowego Sącza.

Na mocy art. 11 p. 2, art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92, poz. 498) oraz ustawy z. dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 60, poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu może się odbywać na obszarze gminy miasta Nowego Sącza jedynie za uprzednią zgodą odnośnej gminy.
§  2. O udzielaniu zgody w § 1 określonej rozstrzyga w imieniu gminy odnośny magistrat i na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.
§  3. Najmodawcy względnie rządcy domów winni do zgłoszeń (meldunków przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców dołączać poświadczenia przewidziane w § 2 niniejszego rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.
§  5. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i. przeciwdziałanie im będą karane w myśl art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92, poz. 498).
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.