Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 sierpnia 1921 r.
o zawieraniu umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Kutna.

Na mocy art. 11 p. 2. art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92 poz. 498) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 60 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń, jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu, może się odbywać na obszarze gminy miasta Kutna jedynie za uprzednią zgodą odnośnej gminy.
§  2. O udzielaniu zgody w § 1 określonej rozstrzyga w imieniu gminy odnośny magistrat i na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.
§  3. Najmodawcy, względnie rządcy domów winni do zgłoszeń (meldunków), przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączać poświadczenia, w § 2 przewidziane.
§  4. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.
§  5. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im, będą karane w myśl art. 12 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92, poz. 498).
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych.