Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 czerwca 1929 r.
w sprawie zawierania małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Na podstawie art. 34 ustęp 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 349) zarządzam co następuje:
Na zawarcie związku małżeńskiego oficer i szeregowy Straży Granicznej winien uzyskać zezwolenie władzy przełożonej stosownie do niniejszych przepisów.
Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego udziela:
a)
Komendant Straży Granicznej wszystkim oficerom Straży Granicznej oraz szeregowym, podległym bezpośrednio Komendzie;
b)
Kierownik Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej szeregowym, podległym Inspektoratowi Okręgowemu w granicach ustalanych przez Komendanta Straży Granicznej do dnia 1 kwietnia każdego roku.
Warunkami, niezbędnemi do uzyskania zezwolenia są:

A. Dla oficerów:

1) ukończenie 24 lat życia,

2) nieposzlakowana opinja narzeczonej.

B. Dla szeregowych:

1) ukończenie 24 lat życia,

2) przesłużenie trzech lat w Straży Granicznej względnie w Straży Celnej,

3) nieposzlakowana opinja narzeczonej,

4) dołączenie prośby o przeniesienie na inne miejsce służbowe na koszt własny, o ile petent zamierza wstąpić w związek małżeński z osobą, posiadającą w rejonie jego obecnego przydziału służbowego krewnych lub powinowatych.

Szeregowym Straży Granicznej przysługuje prawo odwołania od odmownej decyzji Inspektoratu Okręgowego do Komendanta Straży Granicznej w terminie 14 dni od następnego po doręczeniu decyzji względnie ogłoszeniu w rozkazie.

Decyzja Komendanta Straży Granicznej jest ostateczna.

Komendant Straży Granicznej może odstąpić w wypadkach wyjątkowych, zasługujących na szczególne uwzględnienie, od warunków wymienionych w § 3 ust. A. pkt. 1 i w § 3 ust. B. pkt. 1, 2 i 4. Odmowa zezwolenia w takim wypadku może nastąpić bez podania powodów.
Decyzja w sprawie zawarcia związku małżeńskiego winna być zakomunikowana proszącemu w przeciągu 6 tygodni po złożeniu przezeń prośby na ręce bezpośredniego przełożonego. W razie przekroczenia tego terminu, zezwolenie należy uważać za udzielone, przyczem należy wydać proszącemu dowód zezwolenia.
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego jest ważne w ciągu roku od dnia wystawienia. Zezwolenie to nie przesądza kwestji, czy do zawarcia małżeństwa nie zachodzą ustawowe lub religijne przeszkody.
Zawarcie związku małżeńskiego przez oficera lub szeregowego bez zezwolenia, pociąga za sobą w stosunku do winnego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.