Zawartość biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia. - Dz.U.2020.1141 - OpenLEX

Zawartość biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1141

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

Na podstawie art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zawartość biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej;
2)
metodykę obliczania stopnia przereagowania biomasy;
3)
minimalny poziom przereagowania biomasy.
1. 
Zawartość biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej, stanowi sumę zawartości biowęglowodorów ciekłych oraz bio propanu w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.
2. 
Zawartość biowęglowodorów ciekłych oblicza się według wzoru:

Zbiow = Ibiow / Iwęgiow × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zbiow - zawartość biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami ciekłymi z przerobu ropy naftowej, wyrażoną w procentach masowych,

Iwęgiow - ilość węglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Ibiow -ilość biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy, obliczaną według wzoru:

lIbiow = Ibiom × Wbiow

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibiom - ilość biomasy wykorzystanej w procesie współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Wbiow - wskaźnik konwersji biomasy do biowęglowodorów ciekłych, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami ciekłymi z przerobu ropy naftowej.

3. 
Zawartość bio propanu oblicza się według wzoru:

Zbiop = Ibiop / Igaz × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zbiop - zawartość bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami gazowymi z przerobu ropy naftowej, wyrażoną w procentach masowych,

Igaz - ilość węglowodorów gazowych, powstałych w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Ibiop -ilość bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy, obliczaną według wzoru:

Ibiop = Ibiom × Wbiop

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibiom - ilość biomasy wykorzystanej w procesie współuwodornienia, wyrażoną w jednostkach masy,

Wbiop - wskaźnik konwersji biomasy do bio propanu, powstałego w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z węglowodorami gazowymi z przerobu ropy naftowej.

4. 
Przy dokonywaniu obliczeń stosuje się:
1)
wartości opałowe dla poszczególnych paliw i biokomponentów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
2)
wskaźniki konwersji biomasy, które - w przypadku gdy biomasą poddaną procesowi współuwodornienia jest czysty olej roślinny lub zużyty olej kuchenny o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych nie większej niż 10,0% (m/m) - wynoszą:
a)
Wblow - 84% (m/m),
b)
Wblop - 5% (m/m).
5. 
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, o których mowa w ust. 4, oblicza się w oparciu o liczbę kwasową wyznaczoną zgodnie z normą PN-EN 660.
1. 
Stopień przereagowania biomasy oblicza się w oparciu o akredytowaną metodę badawczą polegającą na oznaczaniu zawartości triacylogliceroli metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną, z zastosowaniem wzorca wewnętrznego lub zewnętrznego.
2. 
Zawartość triacylogliceroli oblicza się na podstawie krzywej wzorcowej będącej zależnością ilorazu sumy pól powierzchni pików pochodzących od tych triacylogliceroli i pola powierzchni piku wzorca wewnętrznego lub zewnętrznego od stężenia triacylogliceroli w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej.
Minimalny poziom przereagowania biomasy określa się za pomocą zawartości triacylogliceroli w produkcie współuwodornienia, która nie może być wyższa niż 10 mg/kg.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).