Zatwierdzenie zmian statutu Banku Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.87.550

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 1939 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 2 września 1939 r.
o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
1.
W myśl art. 12 statutu Banku Polskiego (załącznik do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 296) zatwierdza się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszów Banku Polskiego z dnia 1 września 1939 r. dotyczącą wprowadzenia do statutu Banku Polskiego nowego działu "X. Przepisy przejściowe", zawierającego artykuły 91, 92, 93 i 94.
2.
Tekst nowych artykułów podaje się jako załącznik, stanowiący integralną część dekretu niniejszego.

Minister Skarbu ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst statutu Banku Polskiego (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 46, poz. 296) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekretem niniejszym.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Tekst nowych artykułów statutu Banku Polskiego.

X. Przepisy przejściowe.

Art. 91. Przewidziane w art. 52 w zakończeniu ust. 2, w art. 54 lit. e. w art. 60 i w art. 63 ust. 2 kwoty mogą być podwyższane lub obniżane uchwalą Rady Banku, zatwierdzoną przez Ministra Skarbu.

Art. 92. Na czas do 31 grudnia 1941 r. kompetencje Walnego Zebrania przewidziane w art. 12 lit. a oraz lit. e przechodzą na Radę Banku.

Art. 93. Mandaty członków Rady z wyboru i ich zastępców oraz członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców zostaną przedłużone do najbliższego Walnego Zebrania, jakie odbędzie się po 31 grudnia 1941 r.

Gdyby liczba członków Rady z wyboru po uzupełnieniu ich przez zastępców spadła poniżej 9, a także gdyby liczba członków Komisji Rewizyjnej po uzupełnieniu ich przez zastępców spadła ponieżj 4 - Rada oraz Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniać drogą kooptacji liczbę tych członków: Rada do 9, Komisja Rewizyjna do 4.

Art. 94. Przedłużenie lub skrócenie terminów przewidzianych w art. 92 i art. 93 wymaga decyzji Ministra Skarbu uzgodnionej z Prezesem Banku, zatwierdzonej w drodze ustawodawczej.