Zatwierdzenie zgłoszonego przez rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.25.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na zatwierdzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienia do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

Wykonanie mniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.