Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.42.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1996 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zatwierdza się statut Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwalony w dniu 16 grudnia 1995 r.
2. Tekst statutu Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. Nr 100, poz. 458).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Polski Czerwony Krzyż, będący - jako część składowa Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, kieruje się w swej działalności podstawowymi zasadami tego ruchu, uchwalonymi przez XX Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Wiedniu i zmienionymi przez XXV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Genewie w październiku 1986 r., którymi są:

Humanitaryzm - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

Bezstronność - Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

Neutralność - W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

Niezależność - Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

Dobrowolność - Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

Jedność - W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

Powszechność - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Organizacja nosi nazwę "Polski Czerwony Krzyż" i posługuje się skrótem "PCK".
2. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276), niniejszego statutu oraz uchwał międzynarodowych konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175).
3. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość prawną.
§  2.
1. Godłem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu (Krzyż Genewski) występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą "Polski Czerwony Krzyż" lub "PCK".
2. Zasady i sposoby używania oraz ochrony znaku czerwonego krzyża określa ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu, regulamin uchwalony przez Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz uchwały wydane przez właściwe organy statutowe PCK.
§  3. Siedzibą naczelnych organów Polskiego Czerwonego Krzyża jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4. W realizacji swych celów i zadań Polski Czerwony Krzyż współdziała z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz z narodowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca innych krajów.
§  5.
1. Polski Czerwony Krzyż ma prawo nadawać Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża oraz inne odznaki i wyróżnienia za zasługi w urzeczywistnianiu jego celów i zadań.
2. Wzór Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża i innych odznak oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania określa Krajowa Rada Reprezentantów PCK.
§  6. Polski Czerwony Krzyż opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. W razie potrzeby może zatrudniać pracowników.
§  7. W strukturach PCK nie mogą być tworzone organizacje społeczne, polityczne lub inne, z wyjątkiem związków zawodowych.

Rozdział  2

Cele i zadania

§  8. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
§  9. Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż:
1) wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r. i Protokołów dodatkowych z 1977 r.,
2) prowadzi działalność humanitarną na rzecz osób chronionych umowami międzynarodowymi, wymienionymi w pkt 1,
3) upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i służy pomocą organom państwowym w upowszechnianiu tego prawa,
4) wykonuje zadania humanitarne, wynikające z uchwał międzynarodowych konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
5) prowadzi - na zlecenie Państwa - Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, przewidziane w Konwencjach genewskich,
6) upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
7) prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi,
8) niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą,
9) prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej,
10) prowadzi działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtując właściwe postawy i zachowania prozdrowotne i proekologiczne,
11) prowadzi szkolenie przedmedyczne,
12) rozwija działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK,
13) rekrutuje, szkoli i organizuje personel niezbędny do wykonywania swoich zadań,
14) prowadzi działalność na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodną z celami organizacji,
15) realizuje inne zadania zgodne z celami PCK.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  10.
1. Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich, bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
2. Członkowie organizacji dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§  11.
1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które wyraziły wolę przystąpienia do organizacji i zostały przyjęte przez właściwy zarząd PCK.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) udział w realizacji zadań PCK,
2) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał organów PCK,
3) opłacanie składek członkowskich.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w określaniu programów działania PCK oraz w ich realizacji,
2) wybierać i być wybierany do organów PCK; członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat, korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK,
3) nosić odznaki organizacyjne.
4. W uzasadnionej sytuacji zarząd rejonowy PCK, na wniosek zarządu jednostki podstawowej, może zwolnić członka zwyczajnego PCK z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§  12.
1. Członkami honorowymi są osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
2. Godność członka honorowego nadaje Krajowa Rada Reprezentantów PCK na wniosek Zarządu Głównego PCK.
3. Członkowie honorowi mogą wybierać i być wybierani do organów PCK na zasadach obowiązujących członków zwyczajnych.
§  13. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne wnoszące stałe wkłady finansowe lub rzeczowe na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  14.
1. Członek zwyczajny może być wykluczony z organizacji z jednego z następujących powodów:
1) nieuczestniczenia w realizacji zadań PCK,
2) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK,
3) działania na szkodę organizacji,
4) nieopłacania składek członkowskich więcej niż za dwanaście miesięcy bez uzasadnionej przyczyny,
5) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
2. Członek wspierający może być wykluczony z organizacji z powodów określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 lub niewnoszenia stałych wkładów finansowych lub rzeczowych.
3. Decyzję o wykluczeniu może podjąć każdy zarząd PCK w odniesieniu do członków z obszaru swojego działania.
4. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania się w ciągu 30 dni do zarządu bezpośrednio wyższego stopnia organizacyjnego. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia zarządu służy prawo wystąpienia do Sądu Organizacyjnego w terminie 14 dni - za pośrednictwem zarządu, który wydał decyzję. Decyzja Sądu Organizacyjnego jest ostateczna.
§  15. Członek może wystąpić z organizacji na własną prośbę.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna

§  16.
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanymi dalej "jednostkami podstawowymi", są: koła, kluby honorowych dawców krwi, grupy i inne zespoły, w których są zrzeszeni członkowie. Jednostki podstawowe mogą być organizowane w każdym środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki).
2. Jednostki podstawowe działające na określonym obszarze terytorialnym miast i gmin lub w innym środowisku wchodzą w skład struktury rejonowej PCK.
3. Rejony z obszaru jednego lub kilku województw wchodzą w skład struktury okręgowej PCK.
4. Wszystkie okręgi wchodzą w skład struktury krajowej PCK.
§  17.
1. Najwyższym organem Polskiego Czerwonego Krzyża jest Krajowy Zjazd, który stanowi Krajowa Rada Reprezentantów PCK, zwana dalej "Krajową Radą".
2. Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, zwany dalej "Zarządem Głównym", i wyłonione spośród jego członków Prezydium.
§  18.
1. Organami uchwałodawczymi są:
1) zebranie członków w jednostce podstawowej,
2) konferencja rejonowa i rejonowa rada reprezentantów PCK , zwana dalej "rejonową radą",
3) okręgowa rada reprezentantów PCK, zwana dalej "okręgową radą",
4) Krajowa Rada.
2. Organami wykonawczymi i zarządzającymi są zarządy.
3. Organami kontrolnymi są komisje rewizyjne.
§  19.
1. Rady reprezentantów poszczególnych stopni składają się:
1) rejonowa rada z 7-21 osób,
2) okręgowa rada z 9-25 osób,
3) Krajowa Rada z 55-65 osób.
2. Zarządy poszczególnych stopni składają się:
1) zarząd jednostki podstawowej z 3-7 osób,
2) zarząd rejonowy z 3-7 osób,
3) zarząd okręgowy z 5-9 osób,
4) Zarząd Główny z 9-15 osób.
3. Komisje rewizyjne wszystkich stopni składają się z 3-9 osób.
§  20.
1. Kadencja wszystkich organów PCK trwa 4 lata.
2. Zasady wyboru organów PCK oraz terminy i sposoby przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej dla całej organizacji określa każdorazowo Krajowa Rada.
§  21.
1. W Polskim Czerwonym Krzyżu działa Sąd Organizacyjny, który:
1) rozstrzyga spory między członkami oraz strukturami organizacyjnymi,
2) opracowuje opinie organizacyjno-prawne w sprawach związanych z działalnością PCK na wniosek Krajowej Rady, Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatruje odwołania od decyzji o wykluczeniu członków organizacji.
2. Członkowie Sądu Organizacyjnego nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach PCK i nie mogą być również pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża.
3. Ustrój, szczegółowy zakres działania Sądu Organizacyjnego oraz tok postępowania w sprawach przez niego rozpatrywanych normuje regulamin uchwalony przez Krajową Radę.
§  22.
1. Odznaki honorowe PCK nadaje Kapituła Odznaki Honorowej PCK, zwana dalej "Kapitułą".
2. Zasady i sposób działania Kapituły określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.
§  23.
1. Przy zarządach wszystkich stopni mogą działać zespoły problemowe.
2. Zadania zespołów, ich kompetencje oraz organizację i plany finansowe określają zarządy, które je powołały.
3. Przy zarządach PCK, z wyjątkiem zarządów jednostek podstawowych, mogą działać rady honorowego krwiodawstwa i razy młodzieżowe, tworzone według zasad ustalonych przez Krajową Radę.

Rozdział  5

Kompetencje organów PCK

§  24. Wszystkie organy PCK mają obowiązek realizowania na obszarze swego działania celów i zadań statutowych, stosownie do potrzeb, warunków i możliwości.
§  25. Do kompetencji konferencji rejonowej, w której uczestniczą przedstawiciele jednostek podstawowych działających na obszarze danego rejonu, należy:
1) omówienie sprawozdania z pracy rejonowej rady za okres kadencji,
2) zgłaszanie wniosków do programu działania,
3) wybór członków rejonowej rady.
§  26.
1. Do kompetencji zebrania członków oraz rad reprezentantów wszystkich stopni należy:
1) rozpatrzenie sprawozdania programowo-organizacyjnego i finansowego zarządu za okres kadencji,
2) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
3) uchwalanie programu działania,
4) wybór i odwoływanie prezesa zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej,
5) wybór i odwoływanie przedstawicieli do rady reprezentantów bezpośrednio wyższego stopnia, z uwzględnieniem § 25 pkt 3, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz preliminarzy budżetowych,
7) tworzenie i likwidacja struktur organizacyjnych na obszarze swojego działania oraz określanie terytorialnego zasięgu ich działalności,
8) uchylanie uchwał rad reprezentantów niższego stopnia niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji,
9) zawieszanie w czynnościach rad reprezentantów niższego stopnia oraz poszczególnych ich członków, zgodnie z zasadami określonymi przez Krajową Radę.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 7-9 nie dotyczą zebrań członków w jednostkach podstawowych.
3. Do kompetencji Krajowej Rady, poza wymienionymi w ust. 1, należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) nadawanie godności członka honorowego PCK na wniosek Zarządu Głównego,
3) wybór członków Sądu Organizacyjnego i członków Kapituły,
4) określanie zasad wyboru organów PCK oraz ustalanie terminów i sposobów przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz innych, stosownie do potrzeb,
6) zatwierdzanie struktury i podstawowych zasad działania ruchu honorowego krwiodawstwa,
7) zatwierdzanie struktury i podstawowych zasad działania ruchu młodzieżowego,
8) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
9) określanie zasad zawieszania w czynnościach rad reprezentantów i zarządów oraz poszczególnych ich członków,
10) zawieszanie w czynnościach członków Krajowej Rady oraz Zarządu Głównego i jego członków,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu organizacji i likwidacji jej majątku,
12) decydowanie we wszystkich sprawach przekraczających kompetencje innych organów Polskiego Czerwonego Krzyża.
§  27.
1. Do kompetencji zarządów PCK należy:
1) wykonywanie uchwał właściwej rady reprezentantów albo zebrania członków w jednostce podstawowej oraz uchwał organów PCK wyższego stopnia,
2) reprezentowanie organizacji na obszarze swego działania,
3) zarządzanie majątkiem organizacji na obszarze swego działania, zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego,
4) gospodarowanie funduszami w ramach zatwierdzonego budżetu oraz funduszami otrzymanymi na zadania zlecone,
5) zwoływanie zebrań rad reprezentantów, a w jednostce podstawowej - zebrań członków,
6) uchylanie uchwał zarządów PCK niższego stopnia niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji,
7) zawieszanie w czynnościach zarządów PCK niższego stopnia oraz poszczególnych ich członków, zgodnie z zasadami określonymi przez Krajową Radę,
8) wykluczanie z organizacji, zgodnie z § 14 ust. 3 statutu,
9) rozpatrywanie spraw spornych, nie zastrzeżonych do kompetencji Sądu Organizacyjnego,
10) tworzenie i likwidacja biur zarządów rejonowych przez zarząd okręgowy, a okręgowych przez Zarząd Główny,
11) tworzenie i rozwiązywanie zespołów problemowych oraz określanie ich regulaminów,
12) informowanie o swojej działalności właściwych organów PCK wyższego stopnia,
13) podejmowanie uchwał, ustalanie regulaminów i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów PCK.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 6, 7, 9 i 10 nie dotyczą zarządów jednostek podstawowych.
3. Do kompetencji Zarządu Głównego, poza wymienionymi w ust. 1, należy:
1) reprezentowanie organizacji na zewnątrz wobec władz i organów państwowych oraz w stosunkach z zagranicą,
2) zarządzanie sprawami organizacji, jej funduszami, majątkiem ruchomym i nieruchomym, przyjmowanie zapisów, legatów, darowizn oraz decydowanie w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku organizacji,
3) wykonywanie uprawnień wynikających z posiadania osobowości prawnej przez Polski Czerwony Krzyż,
4) ustalanie zasad i trybu przyznawania zarządom okręgowym i rejonowym PCK upoważnień do dokonywania czynności prawnych,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz innych, stosownie do potrzeb,
6) występowanie do Krajowej Rady z wnioskiem w sprawie nadania godności członka honorowego PCK,
7) określanie zasad zatrudniania oraz limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników PCK,
8) tworzenie i likwidowanie biura Zarządu Głównego,
9) decydowanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów PCK.
§  28.
1. W okresach między zebraniami Zarządu Głównego działa jego Prezydium.
2. Do podstawowych kompetencji Prezydium należy:
1) przygotowywanie planów pracy i projektów uchwał Zarządu Głównego,
2) udzielanie upoważnień zarządom PCK do dokonywania czynności prawnych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
3) występowanie do właściwych władz państwowych o nadanie osobom zasłużonym dla Ruchu Czerwonego Krzyża orderów i odznaczeń państwowych,
4) wykonywanie innych zadań ustalonych przez Zarząd Główny.
3. Do realizowania bieżących zadań wynikających z programu PCK Zarząd Główny może powołać sekretariat Zarządu Głównego.
4. Do podstawowych obowiązków i uprawnień sekretariatu Zarządu Głównego należy:
1) organizowanie działań związanych z wykonywaniem uchwał Krajowej Rady i Zarządu Głównego,
2) organizowanie współpracy Zarządu Głównego i jego biura ze strukturami organizacyjnymi PCK oraz zespołami problemowymi,
3) wyrażanie zgody na używanie znaku czerwonego krzyża, zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji,
4) koordynowanie międzynarodowych kontaktów Polskiego Czerwonego Krzyża,
5) podejmowanie decyzji w sprawach zleconych przez Zarząd Główny.
5. Skład osobowy sekretariatu oraz szczegółowe zasady jego pracy i kompetencje ustala Zarząd Główny.
§  29.
1. Do kompetencji komisji rewizyjnych należy kontrola całokształtu działalności wszystkich jednostek organizacyjnych PCK i ich zarządów, w tym badanie zgodności z obowiązującym prawem, statutem i programem Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Komisje rewizyjne składają radom reprezentantów właściwego stopnia sprawozdanie ze swej działalności.
3. Do kompetencji komisji rewizyjnych należy w szczególności:
1) przedkładanie właściwym zarządom wniosków i zaleceń pokontrolnych,
2) składanie wniosku o przyjęcie sprawozdania zarządu właściwego stopnia,
3) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium,
4) występowanie w przypadkach przewidzianych w statucie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zebrania zarządu lub rady reprezentantów, a w jednostce podstawowej - zebrania członków.
4. Regulamin pracy komisji rewizyjnych zatwierdza Krajowa Rada, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Główna Komisja Rewizyjna wydaje instrukcje dla wszystkich komisji rewizyjnych.
6. Członkowie komisji rewizyjnych wszystkich stopni uczestniczą z głosem opiniodawczym w zebraniach rad reprezentantów właściwego stopnia, a w zebraniach zarządów uczestniczy przewodniczący lub delegowany członek właściwej komisji rewizyjnej.

Rozdział  6

Zasady organizacyjne dotyczące organów PCK

§  30.
1. Wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnych następuje zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 4 statutu.
2. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, a w Zarządzie Głównym - sekretarza generalnego.
3. Decyzje o liczbie wybieranych wiceprezesów podejmuje dany zarząd.
4. Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza, a w razie potrzeby - wiceprzewodniczącego.
5. Zarządy i komisje rewizyjne, wybierające swoich członków do pełnienia określonych funkcji, mają również prawo do odwoływania z tych funkcji.
§  31.
1. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika w rejonie i okręgu nie mogą być łączone z pełnieniem funkcji w zarządzie wyższego stopnia.
2. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami zarządów PCK.
3. W skład komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić pracownicy PCK.
§  32.
1. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka rady reprezentantów, zarządu lub komisji rewizyjnej dokonuje się wyboru nowej osoby, w trybie określonym w statucie.
2. Jeśli zmiany wymienione w ust. 1 przekroczą 50% składu osobowego wybranego na początku kadencji, przeprowadza się nowe wybory całego składu danego organu.
§  33.
1. Zebrania rad reprezentantów albo zebrania członków w jednostce podstawowej odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku, a zebrania zarządów - w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
2. Rada reprezentantów na każdym zebraniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Zebraniom zarządów PCK przewodniczy prezes lub wiceprezes danego zarządu.
4. W zebraniach rad reprezentantów i zarządów PCK mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący zespołów problemowych.
5. Zasady zwoływania zebrań, przygotowywania materiałów i prowadzenia dokumentacji określają regulaminy porządkowe.
§  34.
1. Uchwały wszystkich organów PCK, jeśli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Uchwały organów wyższego stopnia obowiązują organy PCK niższego stopnia.
3. Wobec organów i osób, które nie realizują obowiązujących uchwał, stosowane są konsekwencje organizacyjne przewidziane w § 26 ust. 1 pkt 9 i w § 27 ust. 1 pkt 7 statutu.
§  35.
1. Jeżeli rada reprezentantów lub zarząd PCK nie wykonują statutowych obowiązków, to może być zwołane nadzwyczajne zebranie danego organu.
2. Właściwy zarząd PCK zwołuje nadzwyczajne zebranie rady reprezentantów albo zebranie członków w jednostce podstawowej na pisemny wniosek:
1) 1/3 członków rady reprezentantów, a w jednostce podstawowej - 1/2 liczby członków,
2) 1/3 zarządów PCK działających na danym obszarze, z wyjątkiem jednostek podstawowych,
3) komisji rewizyjnej właściwego stopnia,
4) rady reprezentantów lub zarządu PCK wyższego stopnia.
3. Nadzwyczajne zebranie, o którym mowa w ust. 2, powinno być zwołane także w razie złożenia rezygnacji przez zarząd lub komisję rewizyjną.
4. Prezes zwołuje nadzwyczajne zebranie zarządu na pisemny wniosek:
1) 2/3 członków danego zarządu,
2) rady reprezentantów albo zebrania członków w jednostce podstawowej lub komisji rewizyjnej właściwego stopnia,
3) zarządu PCK wyższego stopnia.
5. Zebrania, o których mowa w ust. 2-4, należy zwołać w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
6. Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział  7

Majątek i fundusze organizacji

§  36. Majątek Polskiego Czerwonego Krzyża stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości i inne zasoby materialne.
§  37. Organizacja czerpie środki finansowe i materialne z:
1) wpływów ze składek członkowskich,
2) dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,
5) dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie,
6) działalności gospodarczej,
7) innych wpływów.
§  38.
1. Majątkiem organizacji zarządza Zarząd Główny.
2. Zarządy okręgowe i rejonowe dysponują majątkiem zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem Zarządu Głównego i ponoszą za to odpowiedzialność.
3. Kompetencje w zakresie dysponowania majątkiem i funduszami organizacji przez zarządy okręgowe i rejonowe mogą być rozszerzone lub cofnięte przez Zarząd Główny.
§  39.
1. Działalność gospodarcza w organizacji prowadzona jest według ogólnie obowiązujących przepisów.
2. Dochód z tej działalności powinien być przeznaczony na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na inwestycje powiększające majątek organizacji.
§  40.
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu właściwego stopnia, jeśli statut PCK nie stanowi inaczej.
2. Przyjęcie spadków, darowizn i zapisów może być dokonane przez dwóch członków danego zarządu, po otrzymaniu pełnomocnictwa Zarządu Głównego.
3. Sposób przyjmowania, rozdziału i zbywania darowizn określa każdorazowo dany zarząd. Sposób ten musi być zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny i z wolą ofiarodawców.

Rozdział  8

Postanowienia końcowe

§  41.
1. Z inicjatywą zmiany statutu lub wprowadzenia zmian w statucie może wystąpić na piśmie co najmniej 1/3 członków Krajowej Rady lub 1/3 rad okręgowych, lub Zarząd Główny.
2. Uchwalenie statutu PCK lub jego zmiana powinna być wpisana do porządku dziennego posiedzenia Krajowej Rady, a tekst projektu lub zmiany przesłany członkom Krajowej Rady na dwa miesiące przed posiedzeniem.
3. Uchwalenie nowego lub zmiana statutu wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosujących, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§  42.
1. W razie ustania celów, dla których realizacji powstał Polski Czerwony Krzyż, Krajowa Rada może podjąć uchwałę o rozwiązaniu organizacji. Propozycja uchwały o rozwiązaniu organizacji i przeznaczeniu jej majątku na cele pokrewne celom organizacji powinna być wpisana do porządku posiedzenia Krajowej Rady, a tekst uchwały powinien być przesłany wszystkim okręgowym radom i członkom Krajowej Rady co najmniej na dwa miesiące przed posiedzeniem.
2. Uchwała o rozwiązaniu organizacji i przeznaczeniu jej majątku na cele pokrewne celom PCK wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosujących przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.