Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.45.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1919 r.

POSTANOWIENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie zatwierdzenia statutów normalnych zrzeszeń handlowo-przemysłowych o kapitale zmiennym.

Na mocy art. 1 dekretu w przedmiocie zatwierdzania statutów zrzeszeń handlowo-przemyslowych o kapitale zmiennym z dnia 8-go lutego 1919 r. (Dz. Praw № 17, poz. 223) Rada Ministrów postanawia:
1. Uznać za statuty normalne dla zrzeszeń handlowo-przemysłowych o kapitale zmiennym obecnie obowiązujące statuty normalne dla stowarzyszeń spółdzielczych spożywczych, rolniczych i budowlanych.

2. Upoważnić Ministra Przemysłu i Handlu do wprowadzania do wymienionych statutów zmian, jakie okażą się konieczne ze względu na cel i zakres działania zrzeszeń handlowo-przemysłowych.

Warszawa, dnia 10 czerwca 1919 r.

Sprostowanie.

Do ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych (Dziennik Praw № 44 z dnia 6 czerwca 1919 r.) wkradły się następujące błędy drukarskie:

w art. 2, wiersz 1, zamiast "a)" winno być "1) ";

w art. 9, wiersz 1, po wyrazach "a wszyscy" winno być "pozostali";

w art. 10, wiersz 3, po wyrazach "ze skarbu" winno być "państwa";

w art. 23, § 9, wiersz 4 (str. 520, wiersz 2 od dołu), zamiast "400 mk" winno być "480 mk";

w art. 23, § 13, wiersz 1 i 2, zamiast "świadectwa" winno być "świadczenia".