Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normę państwową (PN) obowiązującą na całym obszarze Państwa normę PN-54/P-91250 "Obuwie ochronne. Spody drewniane do obuwia męskiego", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 30 marca 1954 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować spodów drewnianych do męskiego obuwia ochronnego nie odpowiadających normie wymienionej w § 1.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.