Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.35.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 sierpnia 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/C-04092Przetwory naftowe.

Oznaczanie siarki metodą lampkową.

30 czerwca 1955 r.
2 C-04211Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości wody nie związanej chemicznie.

29 lutego 1952 r.
3 C-04212Guma.

Badania chemiczne.

Aparat ekstrakcyjny.

29 lutego 1952 r.
4 C-04213Guma.

Badania chemiczne.

Przygotowanie próbek.

29 lutego 1952 r.
5 C-04215Guma.

Oznaczanie gęstości względnej wagą hydrostatyczną.

31 lipca 1951 r.
6 C-04219Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie.

29 lutego 1952 r.
7 C-04220Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości siarki nie związanej chemicznie.

29 lutego 1952 r.
8 C-04221Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości nie zmydlających się substancji.

29 lutego 1952 r.
9 C-04222Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości parafiny i cerezyny.

29 lutego 1952 r.
10 C-04223Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości substancji nie rozpuszczalnych w chloroformie.

29 lutego 1952 r.
11 C-04224Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w roztworze alkoholowym wodorotlenku potasowego.

29 lutego 1952 r.
12 C-04225Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie całkowitej zawartości siarki.

29 lutego 1952 r.
13 C-04226Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie całkowitej zawartości napełniaczy.

29 lutego 1952 r.
14 C-04227Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości siarki w napełniaczach.

29 lutego 1952 r.
15 C-04228Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości siarki związanej chemicznie z kauczukiem.

29 lutego 1952 r.
16 C-04230Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie popiołu.

29 lutego 1952 r.
17 C-04231Guma.

Oznaczanie zawartości sadzy i grafitu.

30 października 1951 r.
18 C-04232Guma.

Badania chemiczne.

Oznaczanie zawartości antymonu.

29 lutego 1952 r.
19 C-04238Guma.

Pomiar twardości metodą Shore'a.

21 lipca 1952 r.
20 C-04551Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości jonu wapniowego.

22 marca 1951 r. ze zmianą z dnia 30 lipca 1955 r.
21 C-04556Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie ogólnej twardości metodą Warthy-Pfeifera.

31 sierpnia 1951 r. ze zmianą z dnia 30 lipca 1955 r.
22 C-04574Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości jonu magnezowego za pomocą 8-hydroksychinoliny.

Metoda miareczkowa.

31 października 1952 r.
23 C-53001Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Pokrywki do tygli.

30 września 1952 r.
24 C-53002Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Badania techniczne.

30 kwietnia 1952 r.
25 C-53003Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Tygle.

30 września 1952 r.
26 C-53004Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Sitka do tygli Goocha.

30 września 1952 r.
27 C-53006Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Rurki do tygli Rosego.

30 września 1952 r.
28 C-53007Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Łyżki i łopatki.

30 października 1951 r. ze zmianą ustaloną dnia 4 września 1954 r.
29 C-53008Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Naczynia do sublimacji jodu.

30 kwietnia 1952 r.
30 C-53009Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Kiuwety.

30 czerwca 1952 r.
31 C-53010Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Zlewki.

30 kwietnia 1952 r.
32 C-53011Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Wkładki do eksykatorów.

27 czerwca 1952 r.
33 C-53012Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Kubki.

23 maja 1952 r.
34 C-53014Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Lejki stożkowe dziurkowane.

30 czerwca 1952 r.
35 C-53015Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Płytki Witta.

30 czerwca 1952 r.
36 C-53016Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Naczynka do przerywaczy systemu Simona.

23 maja 1952 r.
37 C-53018Porcelanowy sprzęt laboratoryjny.

Lejki Büchnera.

30 września 1952 r.
3855/C-80552Odczynniki.

Urotropina.

30 czerwca 1955 r.
3953/C-81513Wyroby lakierowe.

Płytki do badania powłok lakierowych.

14 lipca 1953 r.
40 C-84055Produkty nieorganiczne.

Chloran potasowy techniczny.

17 kwietnia 1952 r.
41 C-84056Produkty nieorganiczne.

Wapno chlorowane.

30 kwietnia 1952 r.
42 C-87000Nawozy sztuczne.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej.

Nawozy sypkie.

31 grudnia 1951 r.
4355/C-89045Żywice syntetyczne.

Polichlorek winylu.

Oznaczanie zawartości chloru.

30 czerwca 1955 r.
4455/C-89046Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie pozornego ciężaru właściwego tworzyw piankowych i porowatych.

Metoda hydrostatyczna.

30 czerwca 1955 r.
4553/C-96172Przetwory naftowe.

Masa asfaltowa G.

22 grudnia 1953 r.
4653/Z-04031Szybka metoda oznaczania zawartości par aniliny w powietrzu.16 lipca 1953 r.
4753/Z-04032Szybka metoda oznaczania zawartości par dwusiarczku węgla w powietrzu przy stężeniu do 0,1 mg/l.17 lipca 1953 r.
4853/Z-08060Pochłaniacze przemysłowe.

Badanie na nieprzepuszczalność amoniaku, chloru, siarkowodoru, tlenków azotu, dwutlenku siarki i par dwusiarczku węgla.

31 grudnia 1953 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1 C-01000Słownictwo związków organicznych.

Część ogólna.

20 października 1952 r.
2 C-01353Procesy podstawowe inżynierii chemicznej.

Suszarnictwo.

Pojęcia i określenia.

29 kwietnia 1953 r.
3 C-01355Podstawowe procesy inżynierii chemicznej.

Ekstrakcja.

Pojęcia i określenia.

29 kwietnia 1953 r.
4 C-01500Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Wady powierzchni.

Pojęcia i określenia.

31 października 1951 r.
555/C-04553Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zmiękczalności wody metodą wapienno-sodową.

12 lipca 1955 r.
655/C-04564Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Koagulanty do czyszczenia wody.

Metody badania.

12 lipca 1955 r.
7 C-04562Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości jonu magnezowego w postaci pirofosforanu.

31 maja 1952 r.
8 C-04573Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości jonu magnezowego za pomocą żółcieni tytanowej.

30 września 1952 r.
953/Z-08063Pochłaniacze przemysłowe.

Badanie na nieprzepuszczalność tlenku węgla.

30 grudnia 1953 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie określonym w normach wymienionych w § 1:
1)
oznaczać zawartości siarki w lekkich produktach naftowych określonych normą wymienioną w § 1 lp. 1 inaczej, niż podaje ta norma;
2)
pobierać próbek oraz przeprowadzać oznaczeń i badań określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 2-22, 24, 42, 46-48 inaczej, niż ustalają te normy;
3)
produkować porcelanowego sprzętu laboratoryjnego określonego w normach wymienionych w § 1 lp. 23, 25-37 nie odpowiadającego tym normom;
4)
produkować urotropiny jako odczynnika chemicznego nie odpowiadającej normie wymienionej w § 1 lp. 38;
5)
wykonywać płytek do badania powłok, wyrobów lakierowych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 39;
6)
produkować chloranu potasowego technicznego i wapna chlorowanego nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 40 i 41;
7)
oznaczać zawartości chloru w polichlorku winylu inaczej, niż podaje norma wymieniona w § 1 lp. 43;
8)
oznaczać metodą hydrostatyczną pozornego ciężaru właściwego piankowych i porowatych tworzyw sztucznych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 44;
9)
produkować masy asfaltowej G nie odpowiadającej normie wymienionej w § 1 lp. 45.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 4, 5 i 17, wykonywanych według licencji zagranicznych,
3)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że norma wymieniona w § 1 lp. 39 obowiązuje od dnia 1 lipca 1956 r.