Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa. - Dz.U.1955.29.178 - OpenLEX

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.29.178

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 12 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/P-04732Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Wyznaczanie pH.

21 maja 1955 r.
255/P-04782Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Dzianiny.

Pobieranie próbek.

21 maja 1955 r.
355/P-04822Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Wyznaczanie stopnia merceryzacji.

21 maja 1955 r.
455/P-80050Wełna.

Klasyfikacja.

21 maja 1955 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/P-04780Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Dzianiny.

Pomiar grubości.

21 maja 1955 r.
255/P-04787Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Dzianiny.

Wyznaczanie gęstości.

21 maja 1955 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1)
stosować innych metod badania jakości wyrobów włókienniczych w zakresie objętym normami wymienionymi w § 1 lp. 1 - 3, niż przewidują te normy,
2)
klasyfikować wełny owczej żywej inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 4.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.