Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.13.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
154/M-55040Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion i wiertarek i wiertarko-frezarek.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
254/M-55070Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion szlifierek ze stożkiem zewnętrznym.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
354/M-55081Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion i chwyty trzpieni frezarek.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
454/M-55091Obrabiarki do metali.

Rowki teowe obrobione.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
554/M-61275Obrabiarki do metali.

Nakrętki teowe.

9 lipca 1954 r.
654/M-80005Drut okrągły ciągniony na zimno goły o średnicy 0,10 - 16 mm.

Wymiary.

31 lipca 1954 r.
754/M-82081Znaki na częściach maszyn z gwintem lewym. 9 lipca 1954 r.
854/M-85031Kliny wpuszczane.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
954/M-85032Kliny wpuszczane i zaokrąglone i ścięte.29 lipca 1954 r.
1054/M-85033Kliny wpuszczane noskowe.29 lipca 1954 r.
1154/M-85034Kliny płaskie noskowe.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
1254/M-85035Kliny płaskie noskowe.29 lipca 1954 r.
1354/M-85036Wpusty pryzmatyczne.

Przekroje wpustów i rowków.

29 lipca 1954 r.
1454/M-85037Wpusty pryzmatyczne pełne.29 lipca 1954 r.
1554/M-85039Kliny.

Tolerancje wymiarów przekrojów, klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
1654/M-85041Kliny styczne zwykłe.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
1754/M-85042Kliny styczne wzmocnione.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
1854/M-85043Wpusty czółenkowe.

Przekroje wpustów i rowków.

29 lipca 1954 r.
1954/M-88502Koła zębate.

Moduły.

9 lipca 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
154/M-55024Chwyty i gniazda narzędzi.

Złącza bagnetowe.

Główne wymiary.

31 lipca 1954 r.
254/M-55107Chwyty i gniazda narzędzi.

Chwyty przeciągaczy okrągłych.

Główne wymiary.

31 lipca 1954 r.
354/M-85030Połączenia wpustowe.

Typy klinów i wpustów.

29 lipca 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) projektować i wykonywać gniazd końcówek wrzecion, wiertarek i wiertarko-frezarek, końcówek wrzecion szlifierek ze stożkiem zewnętrznym, końcówek wrzecion i chwytów trzpieni frezarek, rowków teowych obrobionych i nakrętek teowych innych, niż określone normami wymienionymi w § 1 lp. 1 - 5;
2) produkować drutu okrągłego ciągnionego na zimno o wymiarach innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 6;
3) znakować części maszyn z gwintem lewym inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 7;
4) projektować i wykonywać klinów, wpustów i rowków określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 8 - 18, nie odpowiadających wymaganiom tych norm;
5) projektować i wykonywać kół zębatych o modułach innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 19.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
2) do prac naukowo-badawczych;
3) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 1 - 5 i 8 - 18 do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych i do wyrobów wykonywanych według licencji zagranicznych;
4) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 7 do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych;
5) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 13 do głębokości rowków t i t1 w konstrukcjach typu skrzynek przekładniowych z wałkami o gęstym stopniowaniu średnic dla umożliwienia przesunięcia przez wpust piasty, osadzonej na przyległych odcinkach wałka.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1955 r., z tym że:
1) norma wymieniona w § 1 lp. 1 obowiązuje od dnia 1 października 1956 r.,
2) normy wymienione w § 1 lp. 2 - 5 obowiązują w stosunku do produkcji nowouruchamianej od dnia 1 lutego 1956 r., a w stosunku do produkcji pozostałej - od dnia 1 września 1956 r.,
3) normy wymienione w § 1 lp. 8 - 18 obowiązują w stosunku do produkcji nowouruchamianej - od dnia 1 października 1956 r., a w stosunku do produkcji pozostałej - od dnia 1 września 1957 r.,
4) norma wymieniona w § 1 lp. 19 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1956 r.