Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.46.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 5 października 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następująca normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1.54/R-66060Materiał siewny.

Nasiona gorczycy czarnej.

31 maja 1954 r.
2.54/R-66152Materiał siewny.

Nasiona dyni oleistej.

31 maja 1954 r.
3.54/R-66156Materiał siewny.

Nasiona kapusty abisyńskiej.

31 maja 1954 r.
4.54/R-66157Materiał siewny.

Nasiona krokosza.

31 maja 1954 r.
5.54/R-66320Materiał siewny.

Nasiona konopi.

31 maja 1954 r.
6.54/R-75761Warzywa świeże.

Szparagi do przetwórstwa.

31 maja 1954 r.
Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN/R-74455 "Rośliny okopowe. Wytyczne przechowywania ziemniaków jadalnych późnych.", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 20 października 1952 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1)
wprowadzać do obrotu nasion gorczycy czarnej i nasion konopi kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przeznaczonych do siewu, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 1 i 5,
2)
wprowadzać do obrotu nasion dyni oleistej, nasion kapusty abisyńskiej, nasion krokosza, przeznaczonych do siewu, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 2–4,
3)
stosować innych kryteriów ustalania jakości szparagów przeznaczonych do przetwórstwa, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 6.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.