Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.46.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 5 października 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1.53/A-63000Narzędzia rzeźniczo-masarskie. Noże.

Warunki techniczne.

30 września 1953 r.
2.63/B-54050Narzędzia rzemieślnicze.

Młotki dwuobuchowe.

21 lipca 1953 r.
3.53/B-54052Narzędzia rzemieślnicze.

Młotki kamieniarskie płytowniki.

20 lipca 1953 r.
4.53/B-54053Narzędzia rzemieślnicze.

Młotki kamieniarskie rozłupniarki.

21 lipca 1953 r.
5.53/B-65104Narzędzia rzemieślnicze.

Łom z racią.

21 lipca 1953 r.
6.53/K-54050Narzędzia nawierzchniowe.

Widły 6-zębowe z końcami spłaszczonymi.

21 grudnia 1953 r.
7.53/K-54051Narzędzia nawierzchniowe.

Widły 9-zębowe z końcami spłaszczonymi.

21 lipca 1953 r.
8.53/M-59151Ściernice tarczowe płaskie z jednostronnym wybraniem.29 grudnia 1953 r.
9.53/M-59152Ściernice tarczowe płaskie z dwustronnym wybraniem.30 grudnia 1953 r.
10.53/M-59201Ściernice pierścieniowe z podcięciem.30 grudnia 1953 r.
11.53/M-59275Segmenty ścierne płaskie.30 grudnia 1953 r.
12.53/M-59276Segmenty ścierne pierścieniowe.30 grudnia 1953 r.
13.53/M-59277Segmenty ścierne wypukłe.30 grudnia 1953 r.
14.53/M-65100Narzędzia rzemieślnicze.

Przecinaki kowalskie na gorąco.

21 lipca 1963 r.
15.53/M-65101Narzędzia rzemieślnicze.

Przecinaki kowalskie na zimno.

21 lipca 1953 r.
16.53/M-65102Narzędzia rzemieślnicze.

Nadstawki kowalskie.

Odsadniki.

21 lipca 1953 r.
17.53/M-65103Narzędzia rzemieślnicze.

Nadstawki kowalskie.

Gładziki płaskie.

21 lipca 1953 r.
18.54/M-77001Sprzęt gospodarstwa domowego.

Naczynia aluminiowe.

Warunki techniczne.

30 kwietnia 1954 r.
19.54/M-94022Sita siatkowe.

Sita składane z drutów karbowanych.

25 marca 1954 r.
20.54/M-94024Sita lite.

Blachy dziurkowane dla koksownictwa.

25 marca 1954 r.
21.53/R-54050Narzędzia gospodarskie.

Widły 2-zębowe.

21 lipca 1953 r.
22.53/R-54051Narzędzia gospodarskie.

Widły 3-zębowe.

21 lipca 1953 r.
23.53/R-54052Narzędzia gospodarskie.

Widły 4-zębowe.

21 lipca 1953 r.
24.53/R-54053Narzędzia gospodarskie.

Widły 6-zębowe z gałkami.

21 lipca 1953 r.
25.53/R-54054Narzędzia gospodarskie.

Widły 9-zębowe z gałkami.

21 lipca 1953 r.
26.53/R-55100Narzędzia gospodarskie.

Klepadła do kos płaskie (babki).

21 lipca 1953 r.
27.53/R-55101Narzędzia gospodarskie.

Młotek do klepania kos.

21 lipca 1953 r.
28.53/R-55102Narzędzia gospodarskie.

Klepadło do kos - siodełko.

21 lipca 1953 r.
Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN-53/M-77341 "Sprzęt gospodarstwa domowego. Uchwyt do pałąków.", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 21 lipca 1953 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach:
1)
wyrabiać narzędzi określonych w § 1 lp. 1-7, 14-17, 21-28 nie odpowiadających tym normom,
2)
wyrabiać ściernic i segmentów, określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 8-13, wielkości nie przewidzianych tymi normami,
3)
wyrabiać naczyń aluminiowych dla potrzeb gospodarstwa domowego nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 18,
4)
produkować sit siatkowych składanych z drutów karbowanych i sit z blach dziurkowanych dla koksownictwa nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 19 i 20.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.