Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 3 listopada 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji tymczasowej dla Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu.

Na podstawie art. 34 i 37 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) i w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 21 września b. r. o powołaniu Okręgowej Komisji Ziemskiej przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 95 poz. 633) zarządza się w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Zatwierdza się dla Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu następującą instrukcję tymczasową:
1) Kompetencja terytorjalna Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu odpowiada takiej samej kompetencji Urzędu Osadniczego w Poznaniu.
2) Do zakresu działania Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu w 1 instancji prócz spraw, wynikających z ogólnej kompetencji okręgowych komisji ziemskich w myśl art. 16 ust. b, c, d, ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w szczególności należeć będzie w zakresie ust. a, tegoż 16 art. rozstrzyganie sporów, wypływających ze spraw przejętych od komisji generalnych i Komisji Kolonizacyjnej, o ile spraw tych w myśl obowiązujących ustaw nie przekazano sądom.
3) Okręgową Komisję Ziemską w Poznaniu zwołuje na posiedzenia w miarę potrzeby i przewodniczy jej obradom Prezydent Urzędu Osadniczego. W przewodniczeniu obradom komisji Prezydenta Urzędu zastępować może delegowany przez niego w tym celu przedstawiciel tego Urzędu, posiadający kwalifikacje, wymagane do sprawowania urzędu sędziego.
4) Sprawy na posiedzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu przygotowuje i wnosi Urząd Osadniczy, do którego również należy prowadzenie biurowości Komisji oraz wykonanie jej decyzji i uchwał.
5) Prezydent Urzędu Osadniczego w Poznaniu wyznacza z grona podwładnych mu urzędników sekretarza do prowadzenia protokułów na posiedzeniach Komisji.
6) Do czynności i postępowania Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu mają analogiczne zastosowanie art. art. 36 - 57 rozp. wyk. do ustawy o organizacji urzędów ziemskich z dnia 23 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 85 poz. 567).
7) O wykonanie prawomocnych orzeczeń Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu zwracać się należy w myśl art. 28 ustawy o organizacji urzędów ziemskich do właściwych władz administracyjnych lub sądowych w drodze, właściwemi ustawami i rozporządzeniami przepisanej.
§  2. Instrukcja powyższa (§ 1), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.