Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 marca 1920 r.
w przedmiocie zatwierdzania stowarzyszeń spożywczych.

Na zasadzie art. 7 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. Pr. N° 65, poz. 395) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Zatwierdzanie stowarzyszeń spożywczych, powstających na terytorjum b. zaboru rosyjskiego przekazuje się wojewodom tego województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba stowarzyszenia.

Art.  2. 1

Podanie o zatwierdzenie Stowarzyszenia Spożywczego winno być przez założycieli składane wraz z trzema egzemplarzami statutu w Starostwie, które po zbadaniu podania ze strony formalnej (przepisana ilość egzemplarzy, opatrzenie podpisami co najmniej dziesięciu założycieli, poświadczonemi przez władze administracyjne) winno bezzwłocznie przesłać je wojewodzie. Po zatwierdzeniu stowarzyszenia 1 egzemplarz, jako oryginał, otrzymają założyciele, drugi pozostaje u wojewody, trzeci przesyła się starostwu.

Art.  3.

Podania związków stowarzyszeń spożywczych winien wojewoda wraz z wnioskiem; swoim przesłać bezzwłocznie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Art.  4.

O każdym poszczególnym wypadku założenia stowarzyszenia spożywczego zawiadomi Wojewoda Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Aprowizacji ze wskazaniem nazwy i siedziby stowarzyszenia.

Art.  5.

Przeciw orzeczeniu wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia przysługuje zainteresowanym odwołanie się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w trybie wskazanym w art. 6 ustawy z dnia 2 - go sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. N° 65, poz. 395).

Art.  6.

Stowarzyszenia spożywcze, działające na zasadzie statutu, zatwierdzonego przez b. władze rosyjskie lub okupacyjne, działają nadal bez potwierdzania ich ze strony władz aż do odwołania.

1 Art. 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 31 maja 1920 r. (Dz.U.20.43.271).