Zatwierdzanie pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.26.211

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI ORAZ MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 8 października 1970 r.
w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umieszczanych w miejscach publicznych mauzoleów, pomników, rzeźb wolno stojących lub wkomponowanych na stałe w architekturę zewnętrzną, rzeźb stanowiących elementy dekoracyjne małej architektury ogrodowej i terenów użytku publicznego, zwanych dalej obiektami, oraz malowideł ściennych lub sufitowych, mozaik, sgraffit itp., wkomponowanych na stałe w architekturę zewnętrzną lub wnętrze obiektu budowlanego oraz w urządzenia wpływające na wygląd obiektów budowlanych, zwanych dalej dziełami plastycznymi.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
obiektów budowlanych służących celom kultu religijnego i urządzeń umieszczonych wewnątrz tych obiektów,
2)
nagrobków na cmentarzach.
3.
Za miejsce publiczne w rozumieniu rozporządzenia uważa się:
1)
place i ulice,
2)
stałe szlaki turystyczne pomiędzy liniami rozgraniczającymi te szlaki od innych nieruchomości,
3)
obszary kolejowe,
4)
pasy drogowe dróg publicznych,
5)
drogi wodne z brzegami oraz dostępne dla ogółu tereny portów i przystani,
6)
tereny lotnisk cywilnych,
7)
tereny zieleni użytku publicznego, jak parki, skwery itp. urządzenia, oraz cmentarze i inne obiekty związane z upamiętnieniem walki i męczeństwa narodu polskiego,
8)
wnętrza obiektów budowlanych użytku publicznego oraz przynależne do tych obiektów ogrody i dziedzińce dostępne dla ogółu.
Przed przystąpieniem do opracowania projektu obiektu lub dzieła plastycznego, o których mowa w § 1 ust. 1, inwestor powinien uzyskać zezwolenie na jego realizację, a następnie, po sporządzeniu projektu - decyzję o zatwierdzeniu tego projektu pod względem artystycznym:
1)
jeżeli przewidywana wartość kosztorysowa obiektu (dzieła plastycznego) jest wyższa od 500.000 zł - Ministra Kultury i Sztuki,
2)
jeżeli przewidywana wartość kosztorysowa obiektu (dzieła plastycznego) nie przekracza 500.000 zł - organu do spraw kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
1.
Minister Kultury i Sztuki wydaje decyzje, o których mowa w § 2 pkt 1, po zasięgnięciu opinii Kolegium Rzeczoznawców do Spraw Sztuk Plastycznych i Fotografiki przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W skład zespołu opiniującego powinien wchodzić przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
2.
Organ do spraw kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) wydaje decyzje, o których mowa w § 2 pkt 2, po zasięgnięciu opinii komisji artystycznej do spraw plastyki i sztuki ludowej.
3.
Komisja artystyczna do spraw plastyki i sztuki ludowej rozpatruje projekty (§ 2) w zespole opiniującym w składzie co najmniej trzech osób. W skład zespołu opiniującego komisji powinni wchodzić przedstawiciel organu państwowego nadzoru budowlanego właściwego do spraw budownictwa powszechnego oraz wojewódzki konserwator zabytków (konserwator zabytków miasta wyłączonego z województwa).
4.
Jeżeli obiekt lub dzieło plastyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, związane są z upamiętnieniem walki i męczeństwa narodu polskiego, organ wymieniony w ust. 1 zasięga opinii Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, natomiast organ wymieniony w ust. 2 zasięga opinii wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.
5.
Organy wymienione w ust. 1 i 2 powinny przed wydaniem decyzji zasięgać opinii czynników politycznych i społecznych oraz właściwych komisji działających przy Ministerstwie Kultury i Sztuki i wydziałach kultury prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
6.
W sprawach dotyczących wnoszenia lub umieszczania obiektów (dzieł plastycznych), określonych w § 1 ust. 1, w zabytkowych układach urbanistycznych i zespołach budowlanych, wpisanych do rejestru zabytków, lub gdy wzniesienie albo umieszczenie tych obiektów lub dzieł plastycznych może przyczynić się do zmiany wyglądu zabytku nieruchomego lub widoku na ten zabytek - wydanie decyzji następuje po uprzednim uzgodnieniu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wniosek o zezwolenie na realizację obiektu lub dzieła plastycznego wymagającego zatwierdzenia pod względem artystycznym powinien być sporządzony na piśmie i zawierać:
1)
pełną nazwę inwestora,
2)
nazwę obiektu (dzieła plastycznego) ze wskazaniem przewidzianej lokalizacji,
3)
koncepcję projektu,
4)
nazwiska proponowanych projektantów i wykonawców obiektu (dzieła plastycznego),
5)
wskazanie źródeł finansowania i posiadanych na ten cel funduszów,
6)
planowany koszt wzniesienia obiektu (dzieła plastycznego),
7)
uzasadnienie wniosku.
Projekty obiektów (dzieł plastycznych) wymienionych w § 1 ust. 1 powinny być przedstawiane przez inwestora do zatwierdzenia pod względem artystycznym przed przedłożeniem do zatwierdzenia planu realizacyjnego organowi do spraw budownictwa, urbanistyki i architektury prezydium właściwej rady narodowej.
Organy wymienione w § 2 mogą przed wydaniem decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, zażądać uzupełnienia projektów niezbędnymi rysunkami oraz fotografiami modelu projektowanego obiektu (dzieła plastycznego) albo odpowiednimi fotografiami otoczenia lub obiektu budowlanego, w którym ma być umieszczony dany element plastyczny, jeżeli przedstawiony projekt niedostatecznie wyjaśnia pomysł i szczegóły wykonania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 września 1963 r. w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych (Dz. U. Nr 45, poz. 254).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.