Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.45.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 9 września 1963 r.
w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46).
2. Użyte w rozporządzeniu skrótowe określenie "projekt" oznacza przewidziany art. 29 projekt budowlany (projekt wstępny i projekt podstawowy).
3. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do urządzeń wpływających na wygląd obiektów budowlanych.
4. Na równi z projektami podlegają zatwierdzeniu pod względem artystycznym w trybie niniejszego rozporządzenia dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę przez przepisy § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego (Dz. U. z 1961 r. Nr 38, poz. 197 i z 1963 r. Nr 38, poz. 218).
§  2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) obiektów budowlanych i urządzeń wpływających na wygląd obiektów budowlanych umieszczonych wewnątrz budynków służących celom kultu religijnego,
2) obiektów budowlanych umieszczonych na cmentarzach jako nagrobki,
3) pomników i tablic pamiątkowych, zakwalifikowanych w wyniku konkursu do wzniesienia lub umieszczenia na obiektach budowlanych.
§  3.
1. Zatwierdzeniu pod względem artystycznym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, podlegają projekty umieszczanych w miejscach publicznych:
1) mauzoleów, pomników i tablic pamiątkowych,
2) rzeźb, w szczególności: posągów, figur itp. dzieł plastycznych, wolno stojących i stanowiących elementy dekoracyjne małej architektury (ogrodowej, terenów użytku publicznego itp.) oraz wkomponowanych na stałe w architekturę zewnętrzną lub wnętrze obiektu budowlanego,
3) elementów z zakresu plastyki, w szczególności: płaskorzeźb, malowideł ściennych lub sufitowych, mozaiki, sgrafitto itp. dzieł plastycznych, wkomponowanych na stałe w architekturę zewnętrzną lub wnętrze obiektu budowlanego,
4) wolno stojących obiektów kultu religijnego, stawianych na gruncie, lecz nie będących budynkami, jak kapliczek, figur, krzyży itp.
2. Za miejsca publiczne w rozumieniu rozporządzenia uważa się:
1) place i ulice,
2) stałe szlaki turystyczne pomiędzy liniami rozgraniczającymi te szlaki od innych nieruchomości,
3) obszary kolejowe,
4) drogi publiczne w obrębie pasa drogowego,
5) drogi wodne z brzegami oraz dostępne dla ogółu tereny portów i przystani,
6) tereny lotnisk cywilnych,
7) tereny zieleni użytku publicznego, jak parki, skwery itp. urządzenia oraz cmentarze i inne obiekty związane z upamiętnieniem walki i męczeństwa narodu polskiego,
8) wnętrza obiektów budowlanych użytku publicznego oraz przynależne do tych obiektów ogrody i dziedzińce - dostępne dla ogółu.
3. W razie gdy przepisy o zasadach sporządzania projektów budowlanych wymagają dla danego obiektu budowlanego sporządzenia projektu wstępnego i projektu podstawowego, zatwierdzeniu pod względem artystycznym podlega każdy z nich.
§  4.
1. Projekty wymienione w § 3 ust. 1, z wyjątkiem projektów wstępnych budowlanych, powinny być przedstawiane do zatwierdzenia pod względem artystycznym przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę o którym mowa w art. 36.
2. Projekty wstępne budowlane obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 powinny być przedstawiane do zatwierdzenia pod względem artystycznym równocześnie lub po zatwierdzeniu projektu wstępnego przez właściwe organy państwowego nadzoru budowlanego.
3. Przedstawianie projektów do zatwierdzenia pod względem artystycznym należy do obowiązków inwestora.
§  5.
1. Projekty zatwierdza pod względem artystycznym właściwy do spraw kultury organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) po zaopiniowaniu przez:
1) komisję artystyczną do spraw plastyki i sztuki ludowej działającą przy tym organie,
2) Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa - w przypadku, gdy dany projekt związany jest z upamiętnieniem walki i męczeństwa narodu polskiego.
2. Organ przewidziany w ust. 1 może przed wydaniem decyzji zażądać uzupełnienia projektów niezbędnymi rysunkami oraz fotografiami z modelu projektowanego obiektu (dzieła plastycznego) albo odpowiednimi fotografiami otoczenia lub obiektu, na którym ma być umieszczony dany element plastyczny, jeżeli przedstawiony projekt niedostatecznie wyjaśnia pomysł i szczegóły wykonania danego obiektu lub urządzenia.
§  6.
1. Komisja artystyczna do spraw plastyki i sztuki ludowej rozpatruje projekty w zespole opiniującym w składzie co najmniej trzech osób.
2. W skład zespołu opiniującego komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzić powinni z urzędu: przedstawiciel organu państwowego nadzoru budowlanego właściwego dla budownictwa powszechnego oraz wojewódzki konserwator zabytków (konserwator zabytków miasta wyłączonego z województwa).
§  7. W sprawach dotyczących wznoszenia lub umieszczenia obiektów i urządzeń określonych w § 3 ust. 1 w zabytkowych układach urbanistycznych i zespołach budowlanych, wpisanych do rejestru zabytków, bądź też w przypadkach, gdy wzniesienie lub umieszczenie obiektów i urządzeń określonych w § 3 ust. 1 może przyczynić się do zeszpecenia zabytku nieruchomego lub widoku na ten zabytek - decyzja organu, o którym mowa w § 5 ust. 1, zatwierdzająca projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków (konserwatorem zabytków miasta wyłączonego z województwa).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.