Zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.14.86

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 kwietnia 1987 r.
w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym.

Na podstawie art. 204 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162 oraz z 1986 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwala się na zatrudnianie młodocianych mężczyzn w wieku powyżej 16 lat, zwanych dalej "młodocianymi", przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 64, poz. 312 i Nr 71, poz. 355 oraz z 1970 r. Nr 10, poz. 86), w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego w zawodach:
1)
mechanika maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego,
2)
elektromontera górnictwa podziemnego,
3)
montera teletechnicznych urządzeń w górnictwie,
4)
montera układów elektronowych i automatyki przemysłowej - specjalizacja: urządzenia elektroniki i automatyki w górnictwie.
2.
Zezwolenie dotyczy pracy pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego, nadzorowanych przez Ministra Górnictwa i Energetyki. Zezwolenie nie może odnosić się do pracy ciągłej i powinno ograniczać się tylko do zaznajomienia młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do wykonywania zawodu.
3.
Czas pracy młodocianych pod ziemią nie może przekraczać 14 dni w miesiącu, przy czym czas pracy młodocianych w wieku od 16 do 17 lat nie może przekraczać 4 godzin na dobę, a w wieku od 17 do 18 lat - 6 godzin na dobę.
4.
W czasie szkolenia zawodowego młodociani mogą być zatrudniani w polach szkoleniowych, tj. w oddziałach kopalni specjalnie przeznaczonych do szkolenia, lub na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach energomechanicznych i w oddziałach ruchowych kopalni pod ziemią, zatwierdzonych do celów szkoleniowych w planie ruchu zakładu górniczego przez właściwy okręgowy urząd górniczy.
5.
Zatrudnianie młodocianych na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach energomechanicznych i w oddziałach ruchowych kopalni pod ziemią powinno odbywać się przy pełnej obsadzie pracowników dorosłych, mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
1.
Praca młodocianych pod ziemią:
1)
może odbywać się po stwierdzeniu zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami prawa górniczego oraz przepisami i normami higienicznosanitarnymi, w tym braku nadmiernych ciśnień, braku zapylenia szkodliwego dla zdrowia, promieniowania jonizującego, nadmiernego hałasu, i po zapewnieniu dobrego przewietrzania, korzystnego mikroklimatu i odpowiedniego oświetlenia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wodnego i gazowego oraz dogodnego i bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
2)
nie może odbywać się w chodnikach, w których wykonywane czynności wymagają pozycji leżącej lub pochylonej, w miejscach mokrych, przy rabunku, w polach pożarowych oraz w warunkach niebezpiecznych, gdy jest wymagana duża ostrożność i doświadczenie,
3)
nie może polegać na dźwiganiu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów ponad normy określone dla młodocianych.
2.
Zatrudnianie młodocianych pod ziemią może odbywać się tylko:
1)
pod nadzorem nauczycieli zawodu, zatwierdzonych przez właściwy okręgowy urząd górniczy, lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatwierdzonych przez kierowników zakładu górniczego, przy czym na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 5 młodocianych,
2)
zgodnie z programem zajęć praktycznych opracowanym i zatwierdzonym na podstawie obowiązujących przepisów.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych (Dz. U. Nr 44, poz. 275, z 1960 r. Nr 19, poz. 118, z 1964 r. Nr 29, poz. 189, z 1968 r. Nr 23, poz. 154 i z 1973 r. Nr 37, poz. 216).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.