[Definicje] - Art. 2. - Zatrudnianie pracowników tymczasowych. - Dz.U.2019.1563 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Zatrudnianie pracowników tymczasowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1563 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
pracodawca użytkownik - pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie;
2)
pracownik tymczasowy - pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika;
3)
praca tymczasowa - wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:
a)
o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
b)
których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
c)
których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.