[Przywięzienne zakłady pracy - cele tworzenia, formy prawne] - Art. 3. - Zatrudnianie osób pozbawionych wolności. - Dz.U.2023.200 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 3. - [Przywięzienne zakłady pracy - cele tworzenia, formy prawne] - Zatrudnianie osób pozbawionych wolności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.200 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2023 r.
Art.  3.  [Przywięzienne zakłady pracy - cele tworzenia, formy prawne]
1. 
W celu tworzenia warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz prowadzenia działalności gospodarczej mogą być tworzone przy zakładach karnych przywięzienne zakłady pracy.
2. 
Przywięzienny zakład pracy może być utworzony i prowadzony jako:
1)
przedsiębiorstwo państwowe;
2)
spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna ma więcej niż 50% udziałów albo akcji;
3)
(uchylony);
4)
instytucja gospodarki budżetowej.
3. 
Osoby pozbawione wolności stanowią co najmniej 20% ogółu zatrudnionych w przywięziennym zakładzie pracy.
4. 
(uchylony).