Zatrudnianie młodocianych przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.42.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 czerwca 1959 r.
w sprawie zatrudniania młodocianych przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226) - w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego - zarządza się, co następuje:
1.
Młodociani w wieku powyżej lat 16, nie posiadający kwalifikacji zawodowych i odbytego wstępnego stażu pracy, mogą być zatrudnieni przy następujących pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych:
1)
we wszystkich zakładach pracy - goniec, sprzątaczka,
2)
we wszystkich zakładach pracy, w których obowiązują taryfikatory kwalifikacyjne robotników - zawody zaszeregowane do 1, 2 i 3 kategorii płac,
3)
w przedsiębiorstwach lasów państwowych, parkach narodowych i jednostkach leśnej produkcji niedrzewnej: ręczne sadzenie lasu, ręczny siew i szkółkowanie (pikowanie) sadzonek w szkółkach leśnych i na plantacjach, zbieranie nasion i owoców z drzew ściętych, z krzewów i z ziemi, zbieranie i niszczenie szkodliwych owadów w uprawach i młodnikach, sortowanie owoców, jagód i grzybów, sortowanie wikliny zielonej, korowanie wikliny z moczarek.
2.
Z wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 zawodów i stanowisk pracy wyłącza się wszelkie prace wzbronione młodocianym, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 64, poz. 312).
Młodociani nie posiadający kwalifikacji zawodowych mogą być również zatrudnieni przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych, których rodzaje i czas trwania określają odrębne przepisy, wydane w trybie przewidzianym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.