Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.46.201

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1999 r.

USTAWA
z dnia 9 maja 1991 r.
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. *

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone przez art. 57 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.97.141.943), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejszą ustawę.

..................................................

1. 
Zakład pracy zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 5, dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości iloczynu połowy przeciętnego wynagrodzenia i liczby etatów odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% i rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
2. 
Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są zakłady pracy, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 6%.
3. 
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mających schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy zarobkowej. Rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika oraz zasady i tryb jego obniżania określa, w drodze rozporządzenia, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
4. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1)
placówek dyplomatycznych,
2)
przedstawicielstw i misji zagranicznych.

.................................................

* Ustawa utraciła moc na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776) z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem art. 4 i 19.
1 Art. 4 obowiązuje do dnia 31 grudnia 1998 r., na podstawie art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776).