Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1893

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej

Na podstawie art. 133 § 2c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb wydania zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzającego, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej, zwanego dalej "zaświadczeniem", jego formę oraz wzór tego zaświadczenia wystawianego w formie papierowej.
§  2. 
1.  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawia zaświadczenie w oparciu o osobiście wykonane badania osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, lub dokumentację medyczną tej osoby.
2.  Zaświadczenie wydaje się za pokwitowaniem albo przesyła listem poleconym osobie, o której mowa w ust. 1, albo osobie upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.
§  3.  Zaświadczenie wystawia się w formie papierowej.
§  4.  Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA OSOBY, KTÓRA UDZIELIŁA PEŁNOMOCNICTWA POCZTOWEGO DO ODBIORU PRZESYŁEK POCZTOWYCH W PLACÓWCE POCZTOWEJ