Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.350 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest:
1) pomocą de minimis, zwanego dalej "zaświadczeniem o pomocy de minimis", albo
2) pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanego dalej "zaświadczeniem o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".
§  2. 
1.  Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.
§  3.  Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:
1) datę wydania;
2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy, jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane w formie dokumentu elektronicznego;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
5) dzień udzielenia pomocy;
6) wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro;
7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;
8) stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
9) informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego warunki dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze pomocy de minimis, które miały zastosowanie do udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
10) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.
§  3a.  Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, zawiera:
1) w przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce - numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby tego wspólnika albo komplementariusza;
2) informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów;
3) w przypadku pomocy de minimis udzielanej w związku z wykonywaniem usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym - opis tej usługi.
§  4. 
1.  Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:
1) udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.
2.  Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. poz. 1930).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE Nr ....

O POMOCY DE MINIMIS

ZAŚWIADCZENIE Nr

1)

O POMOCY DE MINIMIS

Data wydania

-

-

A. CEL DOKUMENTU

Wydanie zaświadczenia

Korekta zaświadczenia2)

Stwierdza się nieważność zaświadczenia nr

1)

wydanego w dniu

-

-

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO POMOCY DE MINIMIS

Pieczęć

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy de minimis

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy de minimis

Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy de minimis

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA

POMOCY DE MINIMIS3)

C1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA SPÓŁKI

CYWILNEJ LUB OSOBOWEJ WNIOSKUJĄCEGO O

POMOC DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z

DZIAŁALNOŚCIĄ PROWADZONĄ W TEJ SPÓŁCE4)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy de minimis

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wspólnika5)

Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy de minimis

Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

Adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy

de minimis

Adres miejsca zamieszkania albo siedziby wspólnika

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS

Poświadcza się, że pomoc udzielona w dniu

-

-

na podstawie6)

o wartości brutto7)

zł, stanowiącej równowartość

euro

stanowi pomoc de minimis.

Strona 1 z 2

Pomoc de minimis spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji) :

(UE) NR 1407/2013 Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII

EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Pomoc została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów8)

TAK

NIE

(UE) NR 360/2012 Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU

UNII EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS PRZYZNAWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWOM WYKONUJĄCYM USŁUGI

ŚWIADCZONE W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8)

Opis usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym9)

E. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

Imię i nazwisko

Podpis

Stanowisko służbowe

1) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot udzielający pomocy posiada wewnętrzny system numeracji wydawanych zaświadczeń.

2) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w przypadku

stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna

niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu.

3) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej

niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki,

nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy

miejsc zamieszkania wszystkich wspólników tej spółki.

4) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo

komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza).

5) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

6) Podaje się krajowe akty prawne będące podstawą udzielenia pomocy (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała i/lub umowa, decyzja).

7) Podaje się wartość pomocy w złotych oraz w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi. W przypadku zaświadczenia korygującego,

stwierdzającego, iż pomoc której dotyczyło unieważnione zaświadczenie, nie została w ogóle udzielona, wpisuje się wartość 0.

8) Odpowiedź przeczącą zaznacza się, w przypadku gdy beneficjent pomocy de minimis:

– w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów albo

– prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów oraz inną działalność gospodarczą, posiada rozdzielność rachunkową działalności

prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis przeznaczona jest

wyłącznie na działalność inną niż w sektorze transportu drogowego towarów.

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu

przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

9) Podaje się informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej usługi świadczonej przez beneficjenta, tj. pozwalające odróżnić tę usługę od innych usług świadczonych przez

beneficjenta oraz usług świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, sektor, w jakim jest świadczona, okres oraz obszar

jej wykonywania.

Strona 2 z 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

..................................................................................

(pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej)

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

I

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy

.......................................................................

publicznej

II

Numer identyfikacji podatkowej

.......................................................................

(NIP) podmiotu udzielającego pomocy

publicznej

III

Siedziba i adres podmiotu

.......................................................................

udzielającego pomocy publicznej

Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu .........................................................,

na podstawie ..............................................................................................................................1)

I

Imię i nazwisko albo nazwa

.......................................................................

beneficjenta pomocy publicznej

II

Numer identyfikacji podatkowej

.......................................................................

(NIP) beneficjenta pomocy

publicznej

III

Miejsce zamieszkania i adres albo

.......................................................................

siedziba i adres beneficjenta

pomocy publicznej

o wartości brutto ................... zł stanowiącej równowartość ......................... euro2) jest pomocą

de minimis w rolnictwie/rybołówstwie3), spełniającą warunki określone w ................................4)

Stwierdzenie nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia tak nie

Stwierdza się nieważność zaświadczenia wydanego beneficjentowi w dniu ...................................5)

Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia:

............................... ........................................ ............................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

______________

1) Podaje się podstawy prawne udzielenia pomocy.

2) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808,

z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

(Dz. U. poz. 1983, z późn. zm.).

3) Niepotrzebne skreśla się.

4) Podaje się właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące pomocy de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie.

5) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w przypadku

stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej

pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie jest inna niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu.