Zastosowanie złotego do obliczenia wkładek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i przerachowanie na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 czerwca 1924 r.
o zastosowaniu złotego do obliczenia wkładek (premji) jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. z r. 1924 № 4, poz. 28) i w wykonaniu art. 1 p. 10 powyższej ustawy odnośnie do ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w myśl postanowień Księgi IV Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z dnia 19 lipca 1911 roku (Dz. U. Rz. Niem. str. 509) obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej i zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. zarządzam co następuje:
Klasy zarobkowe, przewidziane w § 1245 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z dnia 19 lipca 1911 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 509) ustala się w złotych w sposób następujący:
KlasaIdo500zł.
"IIod500do700zł.
"III"700"900"
"IV"900"1.200 "
"Vponad1.150.
Górną granicę zarobku rocznego, do której obowiązuje przymus ubezpieczenia dla niektórych kategorji osób, wymienioną w ustępie ostatnim § 1226 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy ustala się na 2500 złotych. Ustalenie to nie dotyczy osób, podlegających ubezpieczeniu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Granice zarobku, przewidziane w § 1243 p. 1 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy, dla ubezpieczenia dobrowolnego osób, wymienionych w § 1226 p. 2 do p. 5 tejże ordynacji ustala się w kwotach od 2.500 złotych do 5.000 -zł.
Dodatek państwa do świadczeń przewidziany w § 1285 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy niem. wynosi:

dla każdej renty inwalidzkiej, starczej i wdowiej 50 zł.

dla każdej renty sierocej 25 "

dla odpraw wdowich 50 "

dla odpraw sierocych 15 "

Wymienione w § 1288 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z dnia 19 lipca 1911 r. kwoty tygodniowe dla obliczenia zasadniczej kwoty renty inwalidzkiej wynoszą:
wklasieI-15groszy
""II-17"
""III-19"
""IV-21"
""V-24grosze.
Wymienione w § 1289 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.VII 1911 r. tygodniowe kwoty wzrost renty inwalidzkiej wynoszą:
w klasieI-4grosze
"II-7"
"III-10"
"IV-12"
"V-14"
Przewidziany w § 1293 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.VII 1911 r. udział Zakładu ubezpieczenia w rentach starczych wynosi:
w klasieI-70zł.
"II-110"
"III-140"
"IV-180"
"V-220"
Składki tygodniowe, przewidziane w § 1392 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.VII 1911 r. wynoszą:
wklasieI-ej0,30zł.tygodniowo
""II-ej0,45""
""III-ej0,60""
""IV-ej0,75""
""V-ej0,90""
Składki wpłacone w przeciągu czasu od 1.I 1919 r. do 31.III 1924 r. uprawniają ubezpieczonych, którzy od 1 maja nabędą uprawnienia do rent, do zaliczania im zamiast odnośnych kwot markowych przewidzianych w §§ 1288, 1289 Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy za każdy tydzień składkowy takich kwot w złotych, jakie przewidują §§ 5 i 6 niniejszego rozporządzenia dla klasy II. Czas przed 1.I 1919 r. i po 31.III 1924 r. zalicza się w klasie ustalonej według obowiązujących wówczas przepisów prawnych, przyczem w odnośnych klasach przyjmuje się kwoty w złotych, przewidziane w §§ 5 i 6 niniejszego rozporządzenia.
Wysokość rent tych osób, które nabyły uprawnienia przed 1 maja 1924 r. zostanie przeliczona w ten sposób, iż wynosić one będą tyle złotych, ile pełnych marek wynosiła całkowita renta według postanowień Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.VII 1911 r.
Wypłacane przez Ubezpieczalnie renty górnicze dla inwalidów, wdów i sierot przejęte z niemieckich Kas Brackich w myśl art. 8 ustawy z dn. 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. r. 1924 № 7, poz. 63) wynoszą tyle złotych ile pełnych marek wynosiły według odpowiednich statutów Kas Brackich w dniu przejęcia przez Ubezpieczalnie, jednak nie więcej ponad 50 zł. miesięcznie.
Wszelkie dodatki drożyźniane do rent unormowanych niniejszem rozporządzeniem znosi się.
Rada Ministrów może zmienić kwoty ustalone w § 1 i § 8 niniejszego rozporządzenia w zależności od sytuacji finansowej instytucji ubezpieczającej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia poruczam Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej,
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic; z dniem ogłoszenia i mocą obowiązującą od dn. 1 maja 1924 r.
1 § 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 13 maja 1925 r. (Dz.U.25.65.452) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1925 r.
2 § 4 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 13 maja 1925 r. (Dz.U.25.65.452) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1925 r.
3 § 8 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 13 maja 1925 r. (Dz.U.25.65.452) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1925 r.
4 § 10 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 13 maja 1925 r. (Dz.U.25.65.452) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1925 r.