Zastosowanie złotego do obliczania składek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i przerachowanie na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.571

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 czerwca 1924 r.
o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premij), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na, złote dawnych zobowiązań rautowych w ubezpieczeniu urzędników prywatnych w 'b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy p. 10 art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) oraz zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. zarządzam co następuje:
Przewidziane w § 16 ustawy o ubezpieczeniu urzędników prywatnych z dnia 20 grudnia 1911 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 989) klasy zarobkowe ustala się w złotych, jak następuje:
Klasado1.200zł.rocznie
"Bponad1.200"1.500""
"C"1.500"1.800""
"D"1.800"2.200""
"E"2.200"2.700""
"F"2.700"3.200""
"G"3.200"3.800""
"H"3.800"4.900""
"I"4.930"6.100""i wyżej
Miesięczne składki, przewidziane w § 172 wymienionej w paragrafie poprzednim ustawy, ustala się w złotych, jak następuje:
WklasieA-8złotychmiesięcznie
""B-9""
""C-11""
""D-13""
""E-18""
""F-23""
""G-28""
""H-34""
""1-45""

Wymieniona w powyżej cytowanym paragrafie opłata za uznanie nabytych praw wynosi 5 zł. rocznie.

Przewidziane w § 59 ustawy z dnia 20 grudnia 1911 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 989), względnie art. 6 ustawy z dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 804) zaokrąglenia świadczeń ustala się na 10 groszy z pominięciem sum 5 groszy i niżej.
Celem ustalenia świadczeń przyszłych, jakoteż przeliczenia bieżących rent płynnych przeliczone zostają składki ubezpieczeniowe, jak następuje:
zaczasdo31.XII.1914r.1mk:=1,20zł.
""od1.I.1915r."31.XII.1918r.1"=1,00"
"""1.I.1919r."31.XII.1920r.1"=0,80"
"""1.I.1921r."31.III.1923r.1"=0,40"

Za podstawę wymiaru świadczeń w czasie od 1. IV. 1923 r. do 1. III. 1923 r. przyjmuje się ostatnią składkę, opłaconą przed 1. IV. 1923 r. z zastosowaniem powyższego przeliczenia, względnie o ile ubezpieczenie rozpoczyna się po 31. III 1923 r., to odnośnie do okresu od 1. IV. 1923 r. do 29. II 1924 r. podstawę wymiaru świadczeń stanowi 60% przeciętnej składki ubezpieczeniowej, opłacanej zgodnie z § 2 niniejszego rozporządzenia i po dniu jego wejścia w życie do

1)
końca 1925 r. względnie do
2)
wcześniejszego zaistnienia prawa do renty lub do
3)
ostatniego zgaśnięcia obowiązku ubezpieczenia przed 31. XII. 1925 r.

W wypadku, gdy 60% powyższej przeciętnej składki przekracza kwotę 18 zł., ta ostatnia stanowi podstawę wymiaru świadczeń, należnych za okres od 1. IV. 1923 r. do 1. III. 1924 r.

Gdy ubezpieczenie, rozpoczęte po 31. III. 1923 r. zgasło przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i nie zostało wznowione przed 31. XII. 1925 r. podstawę wymiaru świadczeń za wyżej wymieniony okres stanowi składka 8 zł.

W wypadkach, gdy dobrowolnie kontynuującemu ubezpieczenie przysługuje prawo podwyższenia ubezpieczonego zarobku, podwyższenie może być uskutecznione najwyżej do klasy E; kontynuowanie ubezpieczenia zgasłego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszczalne jest z opłatą składki, przypadającej w klasie A, t. j. 8 zł. miesięcznie, o ile z zastosowania § 18 ustawy z dn. 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych nie wynika składka wyższa.

Dotychczasowe dodatki drożyźniane, przyznawane rozporządzeniami, wydawanemi na zasadzie art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 1922 r. znosi się.

Osobom, pobierającym renty na podstawie ustawy, wymienionej w § 1 niniejszego rozporządzenia, zapewnia się minimalny rozmiar świadczeń, odpowiadający świadczeniom należnym w klasie A po 10-u latach ubezpieczenia, w myśl niniejszego rozporządzenia.

W wypadkach, w których renty płynne po przeliczeniu w myśl niniejszego rozporządzenia, wynosić będą mniej złotych, niż wynosiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzania łącznie z dodatkiem drożyźnianym, może zakład ubezpieczeniowy- zależnie od stanu zdrowia, wieku, położenia gospodarczego, względnie ewentualnych innych, uwzględnienia godnych, okoliczności-przyznać do wysokości różnicy między świadczeniem pobieranem a należnem w myśl niniejszego rozporządzenia odwołalny dodatek wyrównawczy.

Zasady przeliczenia, zawarte w § 4, mają zastosowanie do obliczania rezerw premjowych i opłat. w myśl § 50 ustawy, cytowanej w § 1 niniejszego rozporządzenia.

Zwroty premij (§§ 60 i 62 ustawy) oblicza się w wysokości połowy kwoty, przypadającej wedle skali, ustalonej w § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ż dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. № 42, poz. 441).

Upoważnia się Radę Ministrów do ustalenia dodatkowej opłaty do premji bieżącej na pokrycie ewentualnych niedoborów w rezerwach premjowych, spowodowanych przeliczeniem wedle zasad, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, o ile bilans asekuracyjno-techniczny, sporządzony na dzień 31. XII. 1925 r. wykaże rzeczywiste niedobory w rezerwach.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia poruczam Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-ym miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

Sprostowania:

a)
W Dz. U. R. P. z 1924 r. № 56, poz. 571 w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premji), jako też świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej, w § 4, wierszu 9, zamiast: 1. IV 1923 r. do 1. III 1923 r.", winno być " 1. IV 1923 r. do 1. IV 1924 r.".

Sprostowanie:

W Dz. U. R. P. z r. b. № 56 poz. 571 w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premij), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej w § 4, ustępie 2 zamiast "od 1 kwietnia 1923 r. do 1 marca 1923 r., winno być; "od 1 kwietnia 1923 r. do 1 marca 1924 r.".