Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 stycznia 1924 r.
w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do opłat na rzecz Kas Chorych i Związków Kas Chorych.

Na podstawie art. 9 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044), zarządza się odnośnie do ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44, poz. 272) co następuje:
§  1. Należne Kasom Chorych po dniu 1 stycznia 1924 r. składki ulegają przeliczeniu na franki złote według kursu franka złotego w dniu wypłaty zarobków ubezpieczonemu przez pracodawcą.

Należne, a niewpłacone do dnia 31 grudnia 1923 r. składki będą przeliczone na franki złota według kursu z dnia 1 stycznia 1924 r. (I frank - 1.220.000 mkp.).

§  2. Kwoty grzywien, wyrażone w ustawie z dnia 19 maja 1920 r. w markach polskich i podwyższone według norm, ustalonych w rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 109, poz. 858) i z dnia 17 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135, poz. 1121) przelicza się na franki złote według przeciętnej wartości franka złotego z miesięcy listopada, października i września 1923 r. t. j. według wartości 1 frank = 193,260 mkp.

W szczególności przelicza się z zastosowaniem koniecznych zaokrągleń:

1) w art. 17 kwota 10 mk. wzgl. 50.000 mk. na kwotą 0,30 fr.
2) w art. 95 ust. 1 kwota 300 mk., wzgl. 1.500.000 mk. na kwotę 9 fr. zaś kwota 100 mk. wzgl. 500.000 mk. na kwotę 3 fr.
3) w tymże art. ust. 11 kwota 20 mk., wzgl. 100.000 mk. na 0,60 fr.
§  3. Uiszczanie należności, obliczonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia we frankach złotych, uskutecznia się w markach polskich według wartości franka złotego w dniu uiszczenia.
§  4. Jeśli przy zastosowaniu niniejszego rozporządzenia wyniknie kwota franków złotych więcej niż o jednem miejscu dziesiętnem, a zarazem setne części franka złotego wynoszą 5 lub więcej, to zaokrągla się ją wzwyż do pełnej dziesiątej części franka złotego, w przeciwnym razie setne i dalsze części franka złotego opuszcza się.
§  5. Jeśli 2 przeliczenia należnej sumy franków złotych na marki polskie, dokonanego przy spłacie należności, wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez 10.000, a zarazem cztery ostatnie cyfry wynoszą 5.000 lub więcej, to zaokrągla się ją wzwyż do kwoty padzielnej przez 10.000; jeśli ostatnie cztery cyfry tworzą liczbę niższą niż 5.000, to zastępuje się je zerami.
§  6. Przepisy rozporządzenia niniejszego stosują się odpowiednio do opłat Kas Chorych na rzecz Związków Kas Chorych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.