Zastosowanie stałej jednostki do obliczania taryfowych należytości za niezmienione, tudzież adjustowane i sprostowane odciski map, za kopję map, odpisy i wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych i innych operatów pomiarowych, oraz za pomiary na prywatne żądanie stron interesowanych i za inne czynności urzędowe Ewidencji katastru podatku gruntowego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.4.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 grudnia 1923 r.
w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania taryfowych należytości za niezmienione, tudzież adjustowane i sprostowane odciski map, za kopję map, odpisy i wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych i innych operatów pomiarowych, oraz za pomiary na prywatne żądanie stron interesowanych i są inne czynności urzędowe Ewidencji katastru podatku, gruntowego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Na zasadzie art. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) tudzież art. 23, 54, 57 i 58 ustawy ewidencyjnej z dnia 23 maja 1883 r. (Dz. U. p. № 83) zarządza się co nastąpuje:
Obowiązujące stawki taryfowe za niezmienione, tudzież adjustowane i sprostowane odciski map, za kopję map, odpisy i wyciągi z arkuszy gruntowych i innych operatów katastralnych, oraz za pomiary i czynności rekonstrukcyjne na prywatne żądanie stron interesowanych i za inne czynności urzędowe, potrzebne do utrzymywania w ewidencji operatów katastralnych, przelicza się na franki złote wedle kursu franka złotego w dniu ustanowienia obecnie obowiązujących stawek t. j. 1 frank złoty równa się w zaokrągleniu 1.000.000 mk.

Tak przeliczone stawki płatne są w markach po kursie franka złotego obowiązującym w dniu wpłacania należności.

Wyniki przeliczania zawarte są w taryfach załączonych do niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

TARYFA CEN

za niezmienione tudzież adjustowane i sprostowane odciski map, za kopje map, odpisy i wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych i innych operatów.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  B

Opłaty taryfowe za czynności pomiarowe i rekonstrukcyjne wykonane na żądanie stron interesowanych.

1. Za wszelkie pomiary na żądanie prywatne, trwające do 4 godzin, wynosi należytość 4 franki złote, przyczem każdą rozpoczętą 5 lub 9 godziną uczy się za pełne 4 godziny.

Czas użyty na podróż do miejsca pomiaru wlicza się do czynności pomiarowych.

2. Za przeprowadzenie czynności geometrycznych w kancelarji, wynikłych z pomiaru, jak wrysowanie, obliczenie poligonu i powierzchni za każde 4 godziny 2 franki złote.

3. Za czynności rekonstrukcyjne połączone z obliczeniem powierzchni lub czystego dochodu, wykonane na prywatne żądanie stron, w celu sporządzenia poświadczenia co do obszaru lub czystego dochodu, za każde 4 godziny 2 franki złote.

Oprócz należytości wymienionych pod 1, 2 i 3 zaliczać należy również stawki taryfowe za kopje, wyciągi z operatu, względnie poświadczenia, a nadto do należytości pod 1 doliczyć należy odszkodowanie za zużycie instrumentu i przyborów mierniczych, a to:

a)
za użycie instrumentu uniwersalnego lub stołu mierniczego 2 franki złote,
b)
za użycie instrumentu busolowego 1 frank,
c)
za użycie taśmy, pryzmatu i t. p. 0,50 fr. zł. za każde 4 godziny pomiaru.

Jeżeli do pomiaru użyto instrumentu kątowego i taśmy należy zaliczyć obydwie należytości.

Opłaty za druk zamówień i czek wymierza się wedle pozycji 21 taryfy cen.

ZAŁĄCZNIK  C

Należytości za czynności urzędowe, potrzebne do utrzymywania w ewidencji operatu katastralnego.

TARYFA 1.

1. Za przepisanie całej, części lub reszty posiadłości gruntowej na nowego posiadacza:

a)należytość zasadnicza0,25fr.zł.
b)nadto za każde 10 koron (choćby rozpoczęte) czystego dochodu0,05""

Jeżeli uchwała sądowa lub arkusz zgłoszeń obejmują realności zapisane w kilku arkuszach gruntowych, należy liczyć taksę zasadniczą tylko jeden raz, a czysty dochód wszystkich arkuszy posiadłości zesumować.

Przy wspólnych posiadłościach należy w zestawieniach porównawczych zmienionych arkuszy w rubryce "uwaga" podać imię i nazwisko nowonabywcy.

2. Za przepisanie pojedynczych parcel, przechodzących jednym aktem prawnym na nowonabywcę:

a)należytość zasadnicza0,25fr.zł.
b)nadto od każdych 10 (choćby rozpoczętych) punktów0,10""

Ilość punktów tworzy suma parcel i ich czystego dochodu, przyczem rozpoczęte korony zaokrągla się do pełnych koron.

3. Przy złączeniach arkuszy posiadłości należy zaliczać należytość jak pod 2. a), b).

4. Przy utworzeniu nowego arkusza posiadłości dolicza się nowonabywcy także należytość za ilość użytych druków wedle pozycji L:p. 17 taryfy cen A.

5. Przy sporządzeniu arkuszy posiadłości dla gmin zrekonstruowanych należy wymierzać należytość jak pod 2. a), b).

6. Sprostowania omyłek w operacie katastralnym wolne są od należytości.

Opłaty wedle taryfy I maja być wymierzane we wszystkich wypadkach tak pomiarowych, jak i niepomiarowych, t. j, od każdej czynności ewidencyjnej, z wyjątkiem punktu 6 i wypadków zmian w przedmiocie i w uprawie, gdy nie zachodzi równocześnie zmiana w posiadaniu.

TARYFA II.

Za pomiary urzędowe wynosi:

a) należytość zasadnicza0,75fr.zł.
b) a nadto od każdych 25 arów po0,05""
Za każde rozpoczęte dalsze 25 arów liczy się0,05""

Jeżeli pomiar obejmuje kilka parcel położonych w różnych miejscach (tej samej gminy) należy liczyć taksę zasadniczą tylko raz, a następnie po 0,05 fr. zł. od każdych 25 arów w każdem położeniu.

Za przeprowadzenie podziałów w mapach katastralnych na podstawie planów działowych, sporządzonych przez cywilnych techników należy zaliczać całą należytość wedle taryfy I i całą należytość wedle taryfy II, przyczem jednak wszystkie parcele działowe objęte jednym planem (w tej samej gminie) należy uważać jako jedną grupę.

Za pomiary zmian w przedmiocie i w uprawie, jeżeli nie zachodzi równocześnie zmiana w posiadaniu, ma być wymierzoną połowa taryfy II, jeżeli zaś zachodzi także i zmiana w posiadaniu cała taryfa I i cała taryfa II.

Przewidziane w art. 57 ustawy ewidencyjnej z 23 maja 1883 r. grzywny porządkowe w kwocie 2 koron, w razie nieusprawiedliwionego niejawienia się wezwanych posiadaczy gruntowych do udzielenia urzędnikowi pomiarowemu wyjaśnień co do stanu posiadania, ustala się do kwoty 1 fr. zł. od każdego wypadku przekroczenia.,