Zastosowanie stałej jednostki do obliczania kosztów nakładu opasek zapałkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 marca 1924 roku
w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania kosztów nakładu opasek zapałkowych.

Na zasadzie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów i dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 132, poz. 1074) oraz na mocy art. 5 i 11 ustawy z dnia 6-grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, zarządza się co następuje:
Określone w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 126, poz. 1041) koszty nakładu opasek (banderoli) zapałkowych w kwocie 300.000 mk. za 1.000 sztuk podwyższa się do kwoty 1.200.000 mk., przeliczając równocześnie tę kwotę na 0,7 (siedem dziesiątych) franka złotego.
Obliczona we frankach złotych należność płatna będzie w markach polskich wedle kursu franka złotego, obowiązującego w dniu zapłaty.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.