Zastosowanie stałej jednostki do kosztów postępowania w administracyjnem postępowaniu spornem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.314

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 marca 1924 r.
w sprawie zastosowania stałej jednostki do kosztów postępowania w administracyjnem postępowaniu spornem.

Na zasadzie art. 5 lit. b, 7, 8 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) zarządza się co następuje:
Kwoty pieniężne, zawarte w § 106 pruskiej ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 30 lipca 1883 r. (Zb. pr. str. 195) oraz w tabelach A, B i C, ogłoszonych rozporządzeniem pruskich Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 27 lutego 1884 r. (Dz. rozp. ministerjalnych dla ogólnej wewnętrznej administracji № 30) przelicza się na franki złote, uwzględniając równię: 100 mk. zł. = 1.23,45 fr. zł. i stosując niezbędne zaokrąglenia, a mianowicie:
1)
w § 106 powołanej ustawy
kwotę60mk.przeliczasięna 73,80frzł.
"150""""185""
2)
w powołanem rozporządzeniu:
a)
w ustępie 1 taryfy dla obliczenia kosztów w administracyjnem postępowaniu spornem kwoty, określające wartość przedmiotu sporu:
20mkn.przeliczasięna23fr.
40""""50""
60""""75""
80""""100""
100""""125""
200""""250""
300""""370""
400""""500""
600""""740""
700""""870""
1.000""""1.230""
1.500""""1.850""
2.500""""3.080""
4.500""""5.560""

kwoty, określające wysokość stawki:

1mkn.przeliczasięna1,25fr.
2""""2,50""
40""""49,20""
100""""125""
b)
kwoty, określające wartość przedmiotu sporu, wymienione w ustępie VIII powołanego rozporządzenia przelicza się:
kwotę50mkn.na61,50fr.zł.
"5.000""61,50""
c)
tabele A, B i C, przewidziane w ustępie V powołanego rozporządzenia, zastępuje się następującemi tabelami:

Tabela A

dla ryczałtu za postępowanie przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

Wartość przedmiotu sporuKwota ryczałtu (§ 106 ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 30 lipca 1883 r.), jeśli on w ogólności przypada (§ 107 tej ustawy) wynosi:
jeśli orzeczenie wydano na podstawie przyznania albo sprawę załatwiono ugodą, lub cofnięciem skargi, wniosku o rozprawę ustną lub też środka prawnego, a mianowicie:jeśli orzeczenie wydaje się nie na podstawie przyznania, a mianowicie:
bez przeprowadzenia postępowania dowodowegopo przeprowadzeniu postępowania dowodowegobez przeprowadzenia postępowania dowodowegopo przeprowadzeniu postępowania dowodowego
do 25 fr. zł. włącznie1,20fr. zł.1,80fr. zł.2,50 fr. zł.3,70fr. zł.
od kwoty wyższej niż:
25fr. zł.do50fr. zł.2,50"3,70"5"7,40"
50""75"3,70"5,50"7,40"11,10"
75""100"4,90"7,40"9,80"14,80"
100""125"6,20"9,30"12,30"18,50"
125""175"7,40"11"14,80"22,10"
175""225"8,60"12,90"17,20"25,80"
225""270"9,90"14,80"19,70"29,60"
270""320"11,10"16,60"22,10"33,20"
320""370"12,30"18,50"24,60"36,90"
370""450"13,50"20,30"27"40,50"
450""520"14,80"22,10"29,50"44,30"
520""590" 16"24"32"48"
590""670"17,20"25,80"34,40"51,70"
670""740"18,50"27,70"36,90"55,60"
740""840"19,70"29,50"39,40"59"
840""940"20,90"31,40"41,80"62,70"
940""1.040"22,10"33,30"44,30"66,40"
1.040""1.130"23,40"35"46,70"70,10"
1.130""1.230"24,60"36,90"49,20"73,80"
1.230""1.360"25,80"38,70"51,70"77.50"
1.360""1.480"27,10"40,60"54,10"81,20"
1.480""1.600"28,30"42,40"56,60"84,90"
1.600""1.730"29,50"44,30"59"88,50"
1.730""1.850"30,80"46,10"61,50"92,30"
1.850""2.100" 32"48"64"96"
2.100""2.340"33,20"49,80"66,40"99,60"
2.340""2.600"34,40"51,70"68,90"103,30"
2.600""2.840"35,70"53,50"71,30" 107"
2.840""3.080"36,90"55,40"73,80"110,70"
3.080""3.580"38,10"57,20"76,30"114,40"
3.530""4.070"39,40"59"78,70"118,10"
4.070""4.570"40,60"60,90"81,20"121,80"
4.570""5.060"41,80"62,70"83,60"125,90"
5.060""5.560"43,10"64,60"86,10"129,60"
5.560""6.420"44,30"66,40"88,60"132,80"
6.420""7.280"45,50"68,30"91"136,50"
7.280""8.150"46,70"70,10"93,50"140,70"
8.150""9.010" 43"72"95,90"144,40"
9.010""9.830"49,20"73,80"98,40"148,10"
9.880""10.740"50,40"75,60"100,90"151,90"
10.740""11.600"51,70"77,50"103,30"155,50"
11.600""12.470"52,90"79,30"105,80"159,30"
12.470""13.330"54,10"81,20"103,20" 163"
13.330""14.200"55,40"83"110,70"166,70"
14.200""15.060"56,60"84,90"113,20"170,40"
15.060""15.930"57,80"86,70"115,60"174,10"
15.930""16.790" 59"88,60"118,10"177,80"
16.790""17.650"60,30"90,40"120,50"181,50"
17.650"""61,50"92,30"123,50" 185"

Tabela B

dla ryczałtu za postępowanie przed powiatowym sądem administracyjnym.

Wartość przedmiotu sporuKwota ryczałtu (§ 106 ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 30 lipca 1883 r.), jeśli on w ogólności przypada (§ 107 tej ustawy) wynosi:
jeśli orzeczenie wydano na podstawie przyznania albo sprawę załatwiono ugodą, lub cofnięciem skargi, wniosku o rozprawę ustną lub też środka prawnego, a mianowicie:jeśli orzeczenie wydaje się nie na podstawie przyznania, a mianowicie:
bez przeprowadzenia postępowania dowodowegopo przeprowadzeniu postępowania dowodowegobez przeprowadzenia postępowania dowodowegopo przeprowadzeniu postępowania dowodowego
do 25 fr. zł. włącznie0,60fr. zł.0,90fr. zł.1,20fr. zł.1,80fr. zł.
od kwoty wyższej niż:
25fr. zł.do50fr. zł.1,20"1,80"2,50"3,70"
50""751,802,70"3,70"5,50
75""100"2,50"3,70"4,90"7,40"
100""125"3,10"4,60"6,20"9,20"
125""175"3,70"5.50"7,40"11,10"
175""225"4,30"6,50"8,60"12,90"
225""270"4,90"7,40"9,80"14,30"
270""320"5,50"8,30"11,10"16,60"
320""370"6,20"9,20"12,30"18,50"
370""450"6,80"10,10"13,50"20,30"
450""520"7,40"11,10"14,80"22,10"
520""590"8"12"16"24"
590""670"3,60"12,90"17,20"25,80"
670""740"9,20"13,80"13,50"27,70"
740""840"9,80"14,80"19,70"29,50"
840""940"10,50"15,70"20,90"31,40"
1.940""1.040"11,10"16,60"22,10"33,20"
1.040""1.130"11,70"17,50"23,40"35,10"
1.130""1.230"12,30"18,50"24,60"36,90"
1.230""1.360"12,90"19,40"25,80"38,70"
1.360""1.480"13,50"20,30"27,10"40,60"
1.480""1.600"14,10"21,20"28,30"42,40"
1.600""1.730"14,80"22,10"29,50"44,30"
1.730""1.850"15,40"23,10"30,80"46,10"
1.850""2.100" 16"24"32"48"
2.100""2.340"16,60"24,90"33,20"49,80"
2.340""2.600"17,20"25,80"34,40"51,70"
2.600""2.840"17,80"26,80"35,70"53,50"
2.840""3.080"18,50"27,70"36,90"55,40"
3.080""3.580"19,10"28,60"38,10"57,20"
3.580""4.070"19,70"29,50"39,40"59"
4.070""4.570"20,30"30,40"40,60"60,90"
4.570""5.060"20.90"31,40"41,80"62,70"
5.060""5.560"21,50"32 30"43,10"64,60"
5.560""6.420"22,10"33,20"44,30"66,40"
6.420""7.280"22,80"34,10"45,50"68,30"
7.280""8.150"23,40"35,10"46,70"70,10"
8.150""9.010" 24"36"48"72"
9.010"""24,60"36,90"49,20"73,80"

Tabela C

dla ryczałtu za postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Wartość przedmiotu sporuKwota ryczałtu (§ 106 ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 30 lipca 1883 r.), jeśli on w ogólności przypada (§ 107 tej ustawy) wynosi:
jeśli orzeczenie wydano na podstawie przyznania albo sprawę załatwiono ugodą, lub cofnięciem skargi, wniosku o rozprawę ustną lub też środka prawnego, a mianowicie:jeśli orzeczenie wydaje się nie na podstawie przyznania, a mianowicie:
bez przeprowadzenia postępowania dowodowegopo przeprowadzeniu postępowania dowodowegobez przeprowadzenia postępowania dowodowegopo przeprowadzeniu postępowania dowodowego
do 25 fr. zł. włącznie0,60fr. zł.0,90fr. zł.1,20fr. zł.1,20fr. zł.
od kwoty wyższej niż:
25fr. zł.do50fr. zł.1,20"1,80"2,50"3,70"
50""751,802,703,70"5,50"
75""100"2,50"3,70"4,90"7,40"
100""125"3,10"4,60"6,20"9,20"
125""175"3,70"5,50"7,40"11,10"
175""225"4,30"6,50"8,60"12,90"
225""270"4,90"7,40"9,80"14,80"
270""320"5,50"8,30"11,10"16,60"
320""370"6,20"9,20"12,30"18,50"
370""450"6,80"10,10"13,50"20,30"
450""520"7,40"11,10"14,80"22,10"
520""590"8"12"16"24"
590""670"8,60"12,90"17,20"25,80"
670""740"9,20"13,80"13,50"27,70"
740""840"9,80"14,80"19,70"29,50"
840""940"10,50"15,70"20,90"31,40"
940""1.040"11,10"16,60"22,10"33,20"
1.040""1.130"11,70"17,50"23,40"35,10"
1.130""1.230"12,30"18,50"24,60"36,90"
1.230""1.360"12,90"19,40"25,80"38,70"
1.360""1.480"13,50"20,30"27,10"40,60"
1.480""1.600"14,10"21,20"28,30"42,40"
1.600""1.730"14,80"22,10"29,50"44,30"
1.730""1.850"15,40"23,10"30,80"46,10"
1.850""2.100"16"24"32"48"
2.100""2.340"16,60"24,90"33,20"49,80"
2.340""2.600"17, 20"25,80"34,40"51,70"
2.600""2.840"17,80"26,80"35,70"53,50"
2.340""3.080"18,50"27,70"36,90"55,40"
3.080""3.580"19,10"28,60"38,10"57,20"
3.580""4.070"19,70"29,50"39,40"59"
4.070""4.570"20,30"30,40"40,60"60,90"
4.570""5.060"20,90"31,40"41,80"62,70"
5.060""5.560"21,50"32,30"43,10"64,60"
5.560""6.420"22,10"33,20"44,30"66,40"
6.420""7.280"22,80"34,10"45,50"68,30"
7.280""8.150"23,40"35,10"46,70"70,10"
8.150""9.010"24"36"48"72"
9.010"""24,60"36,90"49,20"73,80"
W celu obliczenia ryczałtu, należy wartość przedmiotu sporu ustalić we frankach złotych.

Kwota ryczałtu, wymierzona również we. frankach złotych, ma być uiszczona w markach polskich według kursu franka złotego, obowiązującego w dniu uiszczenia.

Jeśli z przeliczenia należnej sumy franków złotych na marki polskie przy uiszczeniu ryczałtu, wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez 10.000, a zarazem cztery ostatnie cyfry tworzą liczbę. 5.000 lub więcej, to zaokrągla się ją wzwyż do pełnych 10.000 mk.; jeśli cztery ostatnie cyfry tworzą liczbą mniejszą niż 5.000, to cyfry te zastępuje się zerami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu i obowiązuje na obszarze województw: poznańskiego, i pomorskiego.

Przepisy rozporządzenia niniejszego stosują się także do wszystkich spraw w postępowaniu administracyjno - spornem zawisłych, a w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego jeszcze nie zakończonych.