Zastosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.3.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1959 r.
w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.

Na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149) stosuje się do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego dla pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych, stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Zakwalifikowania pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia oraz przyjmowanych do pracy na stanowiska przewidziane w tabeli, o której mowa w § 2, dokonuje:
1)
Prezes Głównego Urzędu Miar w stosunku do dyrektorów i głównych księgowych okręgowych urzędów miar oraz dyrektorów i głównych księgowych urzędów probierczych;
2)
dyrektor okręgowego urzędu miar oraz dyrektor urzędu probierczego w stosunku do podległych im pracowników.
Przysługujące dotychczas dodatki funkcyjne, służbowe, uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami, techniczne oraz za pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych włącza się do stawek uposażenia zasadniczego ustalonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 149).
1.
Tworzy się fundusz nagród dla pracowników terenowych urzędów miar i urzędów probierczych w wysokości 4,5% funduszu płac.
2.
Fundusz nagród przeznacza się:
1)
w wysokości 3% na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej;
2)
w wysokości 1,5% na nagrody dla pracowników technicznych za osiągnięcia w ujawnianiu przestępstw i nadużyć w zakresie przepisów o miarach i narzędziach mierniczych oraz przepisów prawa probierczego.
3.
Zasady przyznawania nagród ustali Prezes Głównego Urzędu Miar w porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc przepisy dotychczasowe w zakresie uregulowanym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 2

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻEŃ PRACOWNIKÓW TERENOWYCH URZĘDÓW MIAR I URZĘDÓW PROBIERCZYCH

Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresieOkręgowe Obwodowe
wykształceniailości lat praktyki zawodowejurzędy miar

i urzędy

urzędy

miar

okręgowe urzędy miar i urzędy obwodowe urzędy miarprobiercze
probierczegrupa uposażenia
1DyrektorGRUPA ZAWODOWA TECHNICZNA-V-I-
a) Terenowe urzędy miar
- wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

4
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 4 kursy legalizatorskie

8
1aZastępca dyrektora - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

4-VI-II-
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 4 kursy legalizatorskie

8--
2Naczelnik wydziału technicznego - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

4-VIII-III-
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 4 kursy legalizatorskie

8
3Naczelnik obwodowego urzędu miar - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

-2-VIII-III
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 4 kursy legalizatorskie

5-VIII-III
3aZastępca naczelnika obwodowego urzędu miar - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

-2-IX-IV
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 3 kursy legalizatorskie

-5-
3bKierownik pracowni - wyższe wykształcenie techniczne lub

inne w zakresie danej specjalności

32IX-VX-VI
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 3 kursy legalizatorskie

65
4Starsza inspektor legalizacyjny - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

32X-VXI-VII
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 3 kursy legalizatorskie

65
5Inspektor legalizacyjny - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

22X-VIXI-VIII
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

oraz 3 kursy legalizatorskie

54
6Starszy legalizator średnie wykształcenie techniczne lub średnie

wykształcenie ogólnokształcące oraz 2 kursy

legalizatorskie

33XII-VIIIXII-IX
7Legalizator średnie wykształcenie techniczne lub średnie

wykształcenie ogólnokształcące oraz jeden

kurs legalizatorski

11XIII-XXIII-X
8Laborant średnie wykształcenie techniczne lub średnie

wykształcenie ogólnokształcące oraz jeden

kurs legalizatorski

11XIII-XXIII-XI
9Praktykant - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

--1.300 zł - 1.500 zł1.300 zł - 1.500 zł
- średnie wykształcenie techniczne lub

średnie wykształcenie ogólnokształcące

XV-XIIXV-XII
1Dyrektorb) Urzędy probiercze-V-I-
- wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

4
- średnie wykształcenie8
2Naczelnik wydziału - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

4-VIII-III-
- średnie wykształcenie8
3Kierownik laboratorium, starszy probierz, starszy inspektor probierczy - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

- średnie wykształcenie

3

6

-X-V-
4Probierz, inspektor probierczy - wyższe wykształcenie techniczne lub inne w

zakresie danej specjalności

2-X-VI-
- średnie wykształcenie5
5Starszy cechowniczy, ratiner średnie wykształcenie3-XII-VIII-
6Cechowniczy, laborant średnie wykształcenie1-XIV-XI-
7Praktykant - wyższe wykształcenie w zakresie danej

specjalności

--1.300 zł - 1.500 zł-
- średnie wykształcenieXV-XII
Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresieOkręgowe
wykształceniailości lat praktyki zawodowejurzędy miar,

urzędy

probiercze

1Naczelnik wydziałuGRUPA ZAWODOWA EKONOMICZNO-PRAWNAVIII-III
- wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4
- średnie wykształcenie8
2Główny księgowy- wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4VIII-IV
- średnie wykształcenie8
3Radca prawnywyższe wykształcenie prawnicze4VIII-IV
3aKierownik referatu- wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3IX-V
- średnie wykształcenie ekonomiczne lub ogólnokształcące6
4Starszy rewident- wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3X-V
- średnie wykształcenie6
5Rewident, planista, - wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2X-VI
statystyk- średnie wykształcenie5
6Starszy księgowy, starszy referentśrednie wykształcenie2XI-VIII
7Księgowy, referentśrednie wykształcenie1XIII-X
8Praktykant- wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze-1.200 zł - 1.400 zł
- średnie wykształcenie techniczne lub ogólnokształcąceXV-XIV
GRUPA ZAWODOWA ADMINISTRACYJNAOkręgowe urzędy miar, obwodowe urzędy miar, urzędy probiercze
1Kierownik referatu- średnie wykształcenie ekonomiczne lub ogólnokształcące2XI-VII
1aStarszy referent administracyjny- średnie wykształcenie2XIII-X
- podstawowe wykształcenie3
2Kierownik kancelarii- średnie wykształcenie1XIV-XI
- podstawowe wykształcenie3
3Intendent, kasjer, - średnie wykształcenie1XIII-XI
kierownik magazynu- podstawowe wykształcenie2
4Referent administracyjny- średnie wykształcenie1XIV-XI
- podstawowe wykształcenie2
5Starsza maszynistkapodstawowe wykształcenie, umiejętność pisania na maszynie przy co najmniej 220 uderzeniach na minutę-XV-XIV
6Maszynistkapodstawowe wykształcenie, umiejętność pisania na maszynie przy co najmniej 180 uderzeniach na minutę-XVI-XIV
7Kancelista, telefonistapodstawowe wykształcenie1XVI-XV
8Praktykant- średnie wykształcenie-XV-XIV
- podstawowe wykształcenieXVI
PRACOWNICY OBSŁUGOWI
1Rzemieślnik gospodarczypodstawowe wykształcenie, wiadomości fachowe na poziomie egzaminu czeladniczego3XV-XIII
2Robotnik gospodarczywiadomości fachowe niezbędne do wykonywania zawodu2XV-XIV
3Palacz centralnego ogrzewaniawiadomości fachowe niezbędne do wykonywania zawodu1XV-XIV
4Starszy woźny, portier, informatorpodstawowe wykształcenie3XV
5Powielaczowy, woźny, dźwigowypodstawowe wykształcenie-XVI
6Goniec, sprzątaczka, dozorca--XVII
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1964 r. (Dz.U.64.47.322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1964 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 1965 r. (Dz.U.65.45.281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1965 r.