Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.36.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 1966 r.
o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 180) stosuje się odpowiednio do pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  2. Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§  3.
1. Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska co dwa lata w jednym z ustalonych terminów awansów (w dniu 1 stycznia lub w dniu 22 lipca z ważnością od dnia 1 sierpnia).
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na wyższe stanowisko lub przyznania uposażenia po okresie próbnym.
3. Pracownikowi, który podwyższy kwalifikacje, uzyskując wykształcenie średnie lub wyższe, przysługuje prawo do awansu niezależnie od obowiązujących terminów awansowych.
4. Pracownikowi przyjętemu na okres próbny może być po upływie tego okresu przyznane wyższe uposażenie, z tym że dalsze awansowanie w obrębie danego stanowiska może następować tylko na zasadach określonych w ust. 1.
5. Podwyżka uposażenia z tytułu awansu nie może być wyższa niż 300 zł.
6. Przepis ust. 5 stosuje się również przy zaszeregowaniu pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie uposażenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów (Dz. U. Nr 25, poz. 141).
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1966 r.

ZAŁĄCZNIK 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresieUposażenie miesięczne w
wykształcenialiczby lat pracy zawodowejstawkach od–do zł
12345
1Dyrekcja oddziałuwyższe54.000–5.000
średnie10
2Zastępca dyrektora oddziałuwyższe43.000–4.500
średnie8
3Kierownik wydziału, główny księgowy, zastępca kierownika wydziału, lekarz do spraw orzecznictwa lekarskiegowyższe42.600–3.900
Radca do spraw zastępstwa przed sądami, komisjami arbitrażowymi i kolegiami karno-administracyjnymiwyższe prawnicze
Kierownik wydziału, główny księgowy, zastępca kierownika wydziałuśrednie82.300–3.500
4Kierownik samodzielnego referatuwyższe42.200–3.500
średnie82.000–3.200
5Kierownik referatu, kierownik inspektoratu, starszy inspektor, starszy referent do spraw ...wyższe42.000–3.400
średnie81.600–3.000
6Inspektor, referent do spraw ...wyższeodbycie wstępnego stażu pracy1.500–2.600
średnie31.400–2.400
7Starszy referent, starszy księgowy, kierownik biblioteki, kierownik archiwum, starszy kasjer, protokolantśrednie31.000–2.000
8Stenotypistkaśrednie oraz znajomość stenografii z szybkością co najmniej 180 zgłosek na minutę oraz umiejętność pisania na maszynie1.000–1.900
9Referent, bibliotekarz, księgowy, kasjer, starszy archiwista, kierownik hali maszyn, kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnejśrednieodbycie wstępnego stażu pracy1.000–1.700
10Młodszy referent, młodszy księgowy, młodszy bibliotekarz, archiwista, intendent, kierownik magazynu, starsza telefonistka, teletypistkaśrednieodbycie wstępnego stażu pracy950–1.400
podstawowe2
11Kancelista, magazynier, telefonistkapodstawowe950–1.200
12Starsza maszynistka poza halą maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę stwierdzona egzaminem1.050–1.550
13Starsza maszynistka w hali maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę stwierdzona egzaminem1.050–1.350
Maszynistka poza halą maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę stwierdzona egzaminem
14Maszynistka w hali maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę stwierdzona egzaminem950–1.150
15Stażystawyższe

średnie

1.500–2.000

1.100–1.400

Pracownicy obsługi
Lp.StanowiskoUposażenie miesięczne w stawkach od–do zł
123
1Konserwator maszyn biurowych1.500–2.400
2Rzemieślnik gospodarczy wykwalifikowany1.000–1.700
3Robotnik gospodarczy900–1.200
4Starszy woźny950–1.050
5Woźny, dźwigowy, szatniarz, starszy strażnik, starszy dozorca850–950
6Strażnik, dozorca850
7Sprzątaczka, goniec850
1 Załącznik zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1971 r. (Dz.U.71.35.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1971 r.