Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.480

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 30 lipca 1920 r.
w przedmiocie zastępstwa na urzędach, opróżnionych z powodu wstąpienia odnośnych urzędników do wojska.

Art.  1.

Urzędnicy urzędów ewakuowanych obowiązani są pełnić obowiązki w tych urzędach i miejscowościach, do których będą wezwani przez swą władzę przełożoną. Władza ta przekazuje urzędnika do rozporządzenia władzy, której podlega urząd wymagający zastępstwa.

Urzędnik, odmawiający pełnienia zastępstwa na nowym urzędzie, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, traci prawo do wszelkich dotychczasowych poborów.

Art.  2.

Ministrowie mają prawo w razie potrzeby powoływać na urzędy zastępców z pośród urzędników urzędów ewakuowanych, oraz z pośród innych osób, które na to się zgodzą. Powołanie takie ma skutki prowizorycznej nominacji na dany urząd.

Zastępcy z pośród ewakuowanych urzędników Zarządów Cywilnych Ziem Wschodnich, oraz Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego otrzymują wszelkie pobory, przywiązane do urzędu, wymagającego zastępstwa. Zastępcy zaś z pośród innych urzędników ewakuowanych zachowują pobory, przywiązane do urzędu dotąd przez nich zajmowanego, o ile władza nie uzna za stosowne zamianować ich ostatecznie na urząd wymagający zastępstwa i otrzymują djety stosownie do uchwały Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1920 r.

Postanowienia art. 1 i 2. odnoszą się również do sędziów i stanowisk sędziowskich.

Art.  3.

Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa, względnie prokuratora sądu apelacyjnego, ma prawo delegować sędziów do pełnienia obowiązków sędziowskich w innych sądach chociażby niższej instancji tudzież do sprawowania urzędów prokuratorskich oraz delegować przedstawicieli prokuratury do sprawowania urzędów sędziowskich, względnie urzędu prokuratorskiego przy innym sądzie chociażby niższej instancji.

Prezesi sądów okręgowych mogą delegować sędziów swojego okręgu do pełnienia obowiązków sędziów śledczych i sędziów pokoju.

Sądy apelacyjne oraz sądy okręgowe na wniosek prokuratora mogą powierzać prowadzenie śledztwa w poszczególnych sprawach sędziom ze swojego składu.

Art.  4.

Prezes sądu okręgowego może zmieniać w granicach zatwierdzonych etatów istniejący podział okręgów sędziów śledczych w obrębie danego sądu okręgowego. Te same atrybucje przysługują prezesowi sądu apelacyjnego co do podziału określonej w etatach liczby sędziów śledczych pomiędzy poszczególne sądy okręgowe w obrębie danego sądu apelacyjnego.

Art.  5.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, powołani na czas trwania wojny na stanowiska urzędowe nie tracą charakteru adwokata lub aplikanta adwokackiego; nie wolno im jednak przez czas pełnienia obowiązków urzędowych wykonywać zawodu adwokackiego.

Art.  6.

Sąd może według swego uznania odraczać na żądanie jednej ze stron lub ich zastępców sprawy cywilne prowadzone poprzednio przez adwokatów, o których mowa w art. 5.

Art.  7.

Artykuły 1, 2, 5, 6 i 7 obowiązują na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej, artykuły 3 i 4 zaś na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje przez trzy miesiące, poczynając od dnia ogłoszenia.