Zasób informacyjny przeznaczony do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1790

Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej

Na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa odrębnie dla poszczególnych podmiotów wskazanych w § 2:
1)
sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej "ustawą";
2)
zakres zasobu informacyjnego przeznaczony do udostępnienia w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy, zwanym dalej "centralnym repozytorium";
3)
harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych do centralnego repozytorium oraz ich aktualizowania;
4)
dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.
Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, zakres zasobu informacyjnego, harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych i ich aktualizowania, a także dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych określa:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia - dla organów administracji rządowej;
2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia - dla funduszy celowych;
3)
załącznik nr 3 do rozporządzenia - dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4)
załącznik nr 4 do rozporządzenia - dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5)
załącznik nr 5 do rozporządzenia - dla Narodowego Funduszu Zdrowia;
6)
załącznik nr 6 do rozporządzenia - dla państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 8
7)
innych niż państwowe instytuty badawcze.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsceudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Związki powiatów i związki międzygminneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Dane teleadresowe jednostek administracji zespolonej, urzędów marszałkowskich, samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich częściudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 17 budżetu państwa "Administracja publiczna", oraz kwoty tych dotacjiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynkówudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV

lub API do roku 2019

-
2Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmujący wykazy:

1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;

3) budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierające informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni

udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
3Wyciąg z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
4Maksymalna cena nabycia 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów **przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczydokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw budżetu
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wpływy budżetoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Zaległości budżetoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Liczba dłużników podatkowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Sprawozdawczość budżetu zadaniowegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Informacja kwartalna o stanie finansów publicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
6Zadłużenie Skarbu Państwaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
7Dług publicznyudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
8Rating Polskiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
9Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
10Część tabelaryczna ustaw budżetowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Budżet resortu finansówudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego oraz XML-
2Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
4Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
5Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
6Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiąc--
7Statystyki transakcji na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
8Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papieroweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
9Lista agentów celnychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznydzieńXML-
10Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
11Informacja o realizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokument w postaci PDF-
12Informacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
Minister właściwy do spraw gospodarki
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Statystyki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
2Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącCSV-
3Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącCSV-
4Podstawowe wskaźniki makroekonomiczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Informacja o sytuacji w handlu zagranicznymudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
6Baza azbestowaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw informatyzacji
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dane zebrane na potrzeby badań i raportów dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz e-administracjiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku-Data zebrania danych
2Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa "Informatyzacja", oraz kwoty tych dotacjiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Dane z bazy PESEL dotyczące najpopularniejszych imion i nazwiskudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dotacje celowe i podmiotoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Budżet ministerstwaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
3Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałCSV-
4Wykaz muzeów prowadzony na podstawie art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącCSV-
Minister właściwy do spraw nauki
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz jednostek naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
2Wykaz nieruchomości jednostek naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
3Infrastruktura jednostek naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
4Inwestycje jednostek naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
5Laboratoria badawcze i aparatura jednostek naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
6Projekty naukoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
7Biblioteki naukowe jednostek naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
8Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów badawczych (własne, habilitacyjne, promotorskie)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
9Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz szkół i placówek oświatowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Szkoły i uczniowie według organów prowadzącychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Wypadki w szkołach i placówkach oświatowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Dane statystyczne uczniów według klasudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Dane statystyczne uczniów według wiekuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
6Dane statystyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
7Dane statystyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
8Wychowanie przedszkolneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
9Absolwenci według typów szkółudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
10Nauka języków obcychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
11Nauka języków mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
12Nauczyciele (w osobach i etatach)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
13Wyniki konkursów na realizację zadania publicznegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw pracy
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnieniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznydzień--
2Rejestr Instytucji Szkoleniowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznydzień--
3Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (zestawienie tabelaryczne)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Dane teleadresowe publicznych służb zatrudnieniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokuCSV-
5Statystyki lub opracowania dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsceudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
6Statystyki ustawowe lub opracowania dotyczące bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracyudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
7Klasyfikacja zawodów i specjalnościudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
8Standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Beneficjenci funduszy europejskichudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
2Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
3Ewaluacja - dokumentyudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
4Raporty o rozwoju społeczno-gospodarczymudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
5Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
6Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
7Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
8Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
9Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
10Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
11Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
12Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
13Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
14Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
15Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - analizy, raporty, podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
16Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - analizy, raporty, podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
17Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - analizy, raporty, podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
18Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - analizy, raporty, podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
19Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - analizy, raporty, podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
20Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - analizy, raporty, podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
21Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
22Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
23Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
24Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
25Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
26Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
27Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 - dokumenty programoweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
28Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
29Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 - dokumenty i wytyczne horyzontalneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
30Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 - dokumenty i wytyczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
31Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
Minister właściwy do spraw rynków rolnych
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Produkty regionalne i tradycyjne (lista produktów z podziałem na województwa)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Program

Poznaj Dobrą Żywność - Wyróżnieni Znakiem

udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - Biuletyny Informacyjne (bieżąca informacja o cenach towarów na podstawowych rynkach rolnych)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister Sprawiedliwości
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwościudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Lista sądów powszechnychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Lista tłumaczy przysięgłych w zakresie określonym w art. 10 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505)7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Wykaz komorników sądowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Placówki świadczące pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
6Dane teleadresowe - zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
7Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie określonym w art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2018 r. poz. 398)7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
2Wykaz instytucji szkolnictwa wyższegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
3Wykaz instytucji kościelnych szkolnictwa wyższegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
4Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkachudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
5Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
6Zestawienie osób ze stopniami i tytułami naukowymiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
7Wykaz nieruchomości szkół wyższychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
8Inwestycje szkół wyższychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół roku--
Minister właściwy do spraw środowiska
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Zamknięte użycie GMOudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Zamierzone uwolnienie GMOudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Awarie związane z użyciem GMOudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw turystyki
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Raporty dotyczące organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, obejmujące wykazy przedsiębiorców:

1) wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,

2) którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru,

3) wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru

udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznytydzieńdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Statystyki dotyczące organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałCSV-
3Statystyki dotyczące nadanych uprawnień przewodników górskichudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałCSV-
4Organizatorzy szkoleń dla kandydatów na przewodników górskichudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Obiekty hotelarskieudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałCSV-
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dane teleadresowe urzędów stanu cywilnegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Kościoły i inne związki wyznanioweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Gminy, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości narodowych i etnicznych albo języku regionalnymudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Gminy, w których jest używany język pomocniczyudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne", oraz kwoty tych dotacjiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Decyzje ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w sprawie podziału dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznydzień--
2Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinieudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Wyniki konkursów na dofinansowanie projektów, w szczególności w zakresie pomocy społecznej i polityki senioralnej7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw zagranicznych
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dane teleadresowe placówek dyplomatycznych za granicąudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Misje dyplomatyczne i urzędy konsularne w Polsceudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Wyniki przeprowadzonych konkursów (listy ofert, którym przyznano dofinansowanie)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Minister właściwy do spraw zdrowia
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Dane teleadresowe jednostek podległych MZ lub nadzorowanych przez MZudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Zadłużenie SPZOZudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmujący informacje o:

1) podmiotach leczniczych,

2) praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów,

3) praktykach zawodowych pielęgniarek i położnych

udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów **przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrodyudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Baza danych o ocenach oddziaływania na środowiskoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**Przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
3Baza danych obszarów Natura 2000udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**Przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
4Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**Przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznydzień--
5Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**Przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
Główny Geodeta Kraju
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych krajuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów **przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci shapefile oraz GML-
2Baza danych obiektów ogólnogeograficznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci shapefile oraz GML-
3Państwowy Rejestr Nazw Geograficznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci shapefile, GML oraz sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
4Numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100 m z podziałem na obszary województwudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci TXT-
5Publikacje GUGiK dotyczące nazewnictwa geograficznegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Zgłoszenia i decyzje w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznytydzień--
2Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia wstępnego dla instalacji, w których jest prowadzony proces odzyskuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiąc--
3Poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeńudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring Ptaków Polskiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
6Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości powietrzaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
7Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
8Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring hałasu7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
9Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
10Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód podziemnych7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
11Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring środowiska morskiego Bałtyku7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
12Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
13Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring chemizmu gleb ornych Polski7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
14Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
15Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz natężenia promieniowania UV-B7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
16Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring lasów7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
17Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring stężenia 137 Cs w glebie7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
18Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
19Państwowy Monitoring Środowiska - Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
20Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring gatunków i siedlisk morskich7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
21Portal jakości powietrza7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
22Geoportal GIOŚ INSPIRE7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
2Dane teleadresowe jednostek PSPudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Komendant Główny Policji
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dane statystyczne dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych i wykrytych na podstawie artykułów Kodeksu karnego i ustaw pozakodeksowych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policjęudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
2Dane statystyczne dotyczące zdarzeń w ruchu drogowymudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Komendant Główny Straży Granicznej
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Statystyki SGudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałCSV-
2Dane teleadresowe Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałów i placówek Straży Granicznejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Bank Danych Lokalnychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
2STRATEG - System monitorowania rozwojuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
3Baza Demografiaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
4Baza Danych Handlu Zagranicznegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
5Portal Geostatystycznyudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
6Statystyczne Vademecum Samorządowcaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
7Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Platforma Analityczna SWAiDudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiąc--
8Moduł "Porównania międzynarodowe"udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
9Wskaźniki makroekonomiczneudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
10Wybrane roczniki statystyczne oraz wybrane publikacje:

1) Mały rocznik statystyczny Polski;

2) Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Rocznik statystyczny województw,

4) Rocznik statystyczny handlu zagranicznego;

5) Rocznik statystyczny przemysłu;

6) Rocznik statystyczny pracy;

7) Rocznik demograficzny;

8) Rocznik statystyczny rolnictwa;

9) Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych;

10) Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto;

11) Ochrona środowiska;

12) Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej

udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
11Wyniki spisów powszechnych (Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyaktualizacja po przeprowadzonym spisiedokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
12Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (wykaz badań statystycznych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci DOC, PDF-
13Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
14Podstawowe wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznynie dotyczy--
15Klasyfikacje: Polska Klasyfikacja Działalności PKD, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB, Klasyfikacja Środków Trwałych KŚTudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyaktualizacja związana jest z wejściem w życie rozporządzeń dotyczących klasyfikacjidokumenty w postaci PDF, sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
16Dostęp do danych rejestrowych TERYT poprzez usługę sieciowąudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyna bieżącointerfejs API-
17Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciowąudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyna bieżącointerfejs API-
18Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGONudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego oraz XML-
19Dane z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Krajuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyna bieżąco--
20Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border friendship database - CBFD)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
21Wskaźniki Zrównoważonego Rozwojuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
22Repozytorium Standardów Informacyjnych RSIudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyna bieżąco--
23Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicąudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
24System Informacji Skierowującej SISkudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyna bieżąco--
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Operatorzy pocztowiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącCSV-
2Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące działalność w zakresie telekomunikacjiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Zarządcy drogi, którzy informują o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz o lokalizacji tej inwestycjiudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Przedsiębiorcy telekomunikacyjniudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Lista lokalizacji hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) zainstalowanych w miejscach publicznych, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego świadczą usługi dostępu do Internetuudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
6Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępne usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz usługi dostępu do sieci Internet świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego za pomocą hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącCSV-
7Wykaz pozwoleń radiowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dane adresowe (wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, rzecznicy konsumentów)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Informacje z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlowąudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Rejestry produktów niebezpiecznych, niespełniających wymogów bezpieczeństwaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiąc--
4Dane na temat kontrolowanych cyklicznie produktów (zabawki, sprzęt elektryczny, maszyny, środki ochrony osobistej, urządzenia ciśnieniowe, proste zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia spalające paliwa gazowe oraz wyroby pirotechniczne)7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Rejestr klauzul niedozwolonychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartał--
6Dane ogólne z raportów o pomocy publicznej i pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, z podziałem na:

1) formę pomocy,

2) przeznaczenie lub podstawę prawną udzielenia pomocy,

3) podmiot udzielający pomocy

udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
7Dane liczbowe dotyczące kontroli wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej realizowanych na polecenie Prezesa UOKiKudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
8Dane z raportu z kontroli jakości paliw obejmujące: liczbę skontrolowanych stacji i hurtowni, rodzaje skontrolowanych paliw, listę skontrolowanych stacji i hurtowniudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Prezes Urzędu Patentowego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Baza przedmiotów chronionychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznycodziennie w dni roboczedokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Lista rzeczników patentowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokCSV-
3Raporty Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważnościudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Rejestr ośrodków szkolenia i egzaminowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Przewozy pasażerskie - statystyka miesięczna, kwartalna, rocznaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Przewozy towarowe - statystyka miesięczna, kwartalna, rocznaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Biuletyny i opracowaniaudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci PDF lub sformatowanego arkusza kalkulacyjnego-
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyna bieżącostandard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej (XML)-
2Dane statystyczne gromadzone przez UZP, w tym dane statystyczne publikowane w Biuletynie Informacyjnym UZPudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP - pobyty czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa (zestawienie tygodniowe, półroczne i roczne)udostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
________

* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

** Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY CELOWYCH, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Dysponowanie środkami Funduszu7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
1Dysponowanie środkami Funduszu7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
1Dysponowanie środkami Funduszu7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Fundusz Pracy
1Dysponowanie środkami Funduszu7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Statystyki dotyczące ustawowej działalności ZUS, w szczególności płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, świadczeń z ubezpieczeń społecznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
2Plan finansowy FUSudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok--
* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

** Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Statystyki dotyczące ustawowej działalności KRUS, w szczególności płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, świadczeń z ubezpieczeń społecznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznypół rokudokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolnikówudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

** Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Plan finansowy NFZudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Zestawienia i informacje finansowe dotyczące refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Zestawienia i informacje dotyczące sprawozdawczości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

** Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 2 USTAWY, ZAKRES ZASOBU INFORMACYJNEGO PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, Z WYJĄTKIEM UCZELNI, POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 87) INNYCH NIŻ PAŃSTWOWE INSTYTUTY BADAWCZE, DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE OPRACOWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ DODATKOWY ZESTAW ELEMENTÓW METADANYCH, A TAKŻE HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ZASOBU INFORMACYJNEGO ORAZ METADANYCH I ICH AKTUALIZOWANIA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wdrażane programy i działania - dane liczboweudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznymiesiącdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Wypłaty z Funduszy Promocji Mleka, Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Owoców i Warzyw, Mięsa Drobiowego, Rybudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznykwartałdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
3Budżet realizowanych programów7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzeniaprzekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Informacje o wytwarzaniu biogazu rolniczegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Informacja z udzielonej pomocy publicznej przez NFOŚiGWudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGWudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrok-
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowegoudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Polska Organizacja Turystyczna
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Plan działania POTudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci PDF-
2Sprawozdanie z działalności POTudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci PDF-
3Dane teleadresowe zagranicznych ośrodków POTudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
4Dane teleadresowe regionalnych organizacji turystycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
5Dane teleadresowe lokalnych organizacji turystycznychudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
6Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznejudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
Urząd Dozoru Technicznego
Lp.Zasób informacyjnyHarmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanychSposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy*Aktualizowanie zasobów informacyjnych oraz metadanych nastąpi nie rzadziej niż raz naDodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnegoDodatkowy zestaw elementów metadanych
1Wykaz krajowych podmiotów wytwarzających, naprawiających i modernizujących uprawnionych przez UDTudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
2Dane teleadresowe oddziałów UDTudostępniono na podstawie dotychczasowych przepisów**przekazanie do centralnego repozytorium metadanych oraz adresu URL przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistycznyrokdokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV-
________

* Metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny wskazane w niniejszym załączniku oznaczają odpowiednio metadane, adres URL, portal centralnego repozytorium oraz interfejs programistyczny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.

** Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181).

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181), które utraciło moc z dniem 17 czerwca 2017 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).