§ 9. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  9.
Osoba pobierająca zasiłek rodzinny jest obowiązana:
1)
przedstawić, na żądanie terenowego organu administracji państwowej lub oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowody stwierdzające okoliczności uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego,
2)
zawiadamiać organ wypłacający zasiłek rodzinny o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.