§ 6. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  6.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 zasiłek rodzinny na każde uprawnione dziecko przysługuje w wysokości podstawowego zasiłku rodzinnego przewidzianego w przepisach w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2.
Na dziecko wymagające zwiększonego spożycia mięsa ze względu na stan zdrowia zasiłek rodzinny zwiększa się o połowę wysokości określonej w ust. 1. Okoliczności uprawniające do zwiększenia stwierdza się na podstawie zaświadczenia zakładu społecznej służby zdrowia.