§ 5. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  5.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje na dziecko:
1)
pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem przypadków gdy:
a)
oboje małżonkowie uczęszczają do szkół,
b)
na dziecko to przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a jego małżonkowi nie przysługuje zasiłek rodzinny na współmałżonka na podstawie odrębnych przepisów,
2)
przebywające w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo­wychowawczej, jeżeli dziecko ma zapewnioną całkowitą opiekę, a ubezpieczony nie ponosi choćby w części kosztów utrzymania dziecka,
3)
kształcące się w szkole wojskowej lub w innej szkole państwowej zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie),
4)
osiągające dochody w kwocie wyższej od najniższej emerytury, z wyjątkiem przypadków gdy:
a)
dochody te stanowią wynagrodzenie za prace podjętą w okresie ferii szkolnych,
b)
dochody te osiąga dziecko, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
5)
przebywające w zakładzie karnym lub poprawczym.