§ 2. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  2.
1.
Uznaje się, że ubezpieczony osiąga niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny, jeżeli łączna kwota podatku rolnego za okres pierwszego półrocza z danego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego, podzielona przez liczbę osób, o których mowa w ust. 2, nie przekracza stawki podatku rolnego z jednego hektara przeliczeniowego obowiązującej w pierwszym półroczu.
2.
Przy ustalaniu liczby osób stosownie do ust. 1 bierze się pod uwagę ubezpieczonego wraz ze wszystkimi osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub będącymi na jego utrzymaniu, z wyjątkiem:
1)
osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu na podstawie odrębnych przepisów,
2)
osób pobierających emeryturę lub rentę na podstawie ustawy albo innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu emerytalnym,
3)
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegająca opodatkowaniu.