§ 13. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  13.
Ubezpieczony, który bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia osiągał niskie dochody na jednego członka rodziny w rozumieniu dotychczasowych przepisów, zachowuje prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli są spełnione pozostałe warunki jego pobierania. Od dnia 1 maja 1990 r. zasiłek ten wypłaca się w wysokości określonej w § 6.