§ 10. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  10.
Zasady i tryb rozliczania wypłat z tytułu zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin między terenowym organem administracji państwowej a oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają odrębne przepisy.