§ 1. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  1.
Rozporządzenie określa zasady i tryb przyznawania oraz wysokość zasiłków rodzinnych na dzieci, przysługujących ubezpieczonym, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90), zwanej dalej "ustawą".