§ 5. - Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.
§  5.
1.
Zasiłek rodzinny przyznaje terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw socjalnych stopnia podstawowego w trybie decyzji administracyjnej. Zasiłek ten przyznaje się z urzędu albo na wniosek rolnika lub domownika. Każda zmiana warunków decydujących o uprawnieniu do zasiłku bądź jego wysokości wymaga zmiany decyzji.
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, może przyznać, ze względu na stan zdrowia dziecka uprawnionego do otrzymywania kart zaopatrzenia na podstawie przepisów o przyznaniu kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców, zasiłek rodzinny wyższy niż określony w § 3, nie więcej jednak niż o 100%. Zasiłek w podwyższonej kwocie może być przyznany po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą radę sołecką.
3.
Zasiłek przyznaje się na okres roku i wypłaca miesięcznie z dołu.