§ 1. - Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.
§  1.
1.
Rolnikowi oraz domownikowi, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych, przyznaje się zasiłek rodzinny, jeżeli:
1)
nie są uprawnieni do pobierania zasiłków lub dodatków rodzinnych na podstawie innych przepisów,
2)
osiągają niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
2.
Za niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny uważa się dochody roczne nie przekraczające 100% przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego, zwanego dalej "przeciętnym dochodem". Wysokość przeciętnego dochodu jest ustalana w trybie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 i z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53 i Nr 35, poz. 192).