Rozdział 5 - Przepisy końcowe. - Zasiłki i pomoc dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.139

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.

Rozdział  V.

Przepisy końcowe.

1.
Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc obowiązującą dekret z 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 202).
2. 2
Członkowie rodzin żołnierzy, pozostający w leczeniu zakładowym na koszt Skarbu Państwa na podstawie dekretu, o którym mowa w ust. 1, zachowują prawo do tej pomocy na przeciąg jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu.
3.
Roszczenia, wynikające z art. 26 i 28 dekretu, o którym mowa w ust. 1, powstałe w okresie sześciomiesięcznym od wejścia w życie wymienionego dekretu, umarza się.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Oświaty.

Dekret niniejszy wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego ogłoszeniu.

2 Art. 32 ust. 2 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1948 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.48.26.181).